نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 3دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش، نتایج حاصل از توسعه یک سامانه همادی برای تولید پیش­بینی احتمالاتی با استفاده از مدل WRF جهت پیش­بینی بارش روی ایران ارائه می­شود. سامانه همادی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، از اجرای مدل WRF با هشت پیکر بندی فیزیکی متفاوت تشکیل شده است. برای شرایط مرزی و اولیه مدل­ها از داده­های جهانی GFS با تفکیک افقی 5/0 درجه استفاده شده است. روش میانگین­گیری بایزی (BMA) برای واسنجی پیش‌بینی‌های احتمالاتی بارش 24، 48 و 72 ساعته در پاییز و زمستان 2016-2015 مورد استفاده قرار گرفت. داده­ها شامل دو دوره آموزش اول سپتامبر 2015 تا اول دسامبر 2015 و ارزیابی اول دسامبر 2015 تا 30 فوریه 2016 می­باشند. پیش­بینی احتمالاتی بارش تجمعی 24 ساعته با استفاده از نمودار اطمینان­پذیری، نمودار ROC، امتیاز بریر و امتیاز RPS در آستانه­های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. هم­چنین نمودار ارزش اقتصادی پیش­بینی در این مقاله بررسی شد. نتایج نشان داد که پیش­بینی احتمالاتی سامانه همادی به روش BMA اعتماد­پذیرتر و تفکیک­پذیرتر است، بطوری­که پس از واسنجی، نموار اطمینان­سنجی و نمودار ROC بهبود قابل توجهی داشته است. نتایج حاصل از درستی‌سنجی نشان داد که با واسنجیده نمودن امتیاز بریر برای پیش­بینی 24 ساعته در آستانه­های 1/0، 5/2، 5، 10، 15 و 25 به­ترتیب 24، 30، 32، 36، 39 و 65 درصدکاهش یافته است، برای پیش­بینی­های 48 و 72 ساعته نیز امتیاز بریر کاهش یافته است. امتیاز RPS برای پیش­بینی 24، 48 و 72 ساعته به ترتیب 45، 40 و 38 درصد کاهش نشان داده است.

کلیدواژه‌ها