بررسی دما و نم نسبی همزمان در ایستگاه بوشهر ساحلی برای طراحی تهویه

محمد مرادی؛ پرویز رضازاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 355-366

چکیده
  در این پژوهش داده‌های دمای خشک و نم‌نسبی همزمان ایستگاه بوشهر ساحلی در دوره آماری 2017-1993 برای برآورد مقادیر متناظر با احتمالات 95/0 و 99/0 منحنی تجمعی که در طراحی تهویه مطبوع در سازه‌های بزرگ کاربرد دارد، بررسی شد. برای اینکار از روش‌های گرافیکی و آماری استفاده شد. برای تعیین نم‌نسبی همزمان از میانگین نم نسبی مربوط به دمای برآورد شده ...  بیشتر