هواشناسی همدیدی
بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری-وردسپهری تاوه قطبی در رخداد بارش های سنگین و فراگیر ایران

حسن حاجی محمدی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 147-160

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.342246.1173

چکیده
  طی دهه‌های اخیر تئوری‌های جدیدی در پی شناسایی برهمکنش بین جریانات پوشن سپهری و وردسپهری مطرح شد. در همین راستا سعی شد تا به بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری و وردسپهری تاوه قطبی در ارتباط با بارش‌های سنگین و فراگیر ایران پرداخته شود. بدین منظور از داده‌های شبکه‌بندی شده GPM برای الگوی فضایی بارش و داده‌های مرکز ملی پیش‌بینی محیطی/علوم ...  بیشتر

کارایی معادلات دینامیکی جو در پایش بارش‌های سنگین و فراگیر غرب ایران

تهمینه چهره آرا؛ علیرضا حسینی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 15-32

https://doi.org/10.22034/jmas.2020.130879

چکیده
  به منظوردرک ساختار دینامیک جو در زمان رخداد بارش های سنگین غرب ایران از دو پایگاه داده استفاده شد. ابتدا با بررسی 14 ایستگاه همدیدی سازمان هواشناسی کشور واقع در منطقه طی سال های 1990 تا 2012 بارش های فراگیر با بیش از 20 میلی متر در منطقه استخراج شد. در گام بعدی با مراجعه به تارنمای مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت جوی(ECMWF) با تفکیک افقی 0.125×0.125 ...  بیشتر

آشکارسازی فازهای تأثیرگذار شاخص نوسان شبه‌دوسالانه (QBO) بر افزایش تعداد روزهای همراه با بارش سنگین در نیمه جنوبی ایران

حسن مهرزاد؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری؛ زهرا حجازی‌زاده

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 15-28

چکیده
  پژوهش حاضر، به آشکارسازی فازهای تأثیرگذار شاخص نوسان شبه‌دوسالانه بر افزایش تعداد روزهای بارش سنگین در نیمه جنوبی ایران در فصل سرد پرداخته است. برای این منظور، داده های QBO از ایستگاه سنگاپور در تراز 30 هکتوپاسکال از پایگاه داده IGRA و داده های بارش نیز به‌صورت روزانه برای 89 ایستگاه نیمه جنوبی، با مقیاس زمانی روزانه در شش ماه سرد ( ژانویه ...  بیشتر