اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علیمحمد نوریان

هواشناسی، مهنسی برق دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی

amnoorian21gmail.com

سردبیر

دکتر غلامعلی کمالی

هواشناسی کشاورزی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

a.kamalisrbiau.ac.ir
09121209948
0000-0002-5219-6258

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرهنگ احمدی گیوی

هواشناسی عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

ahmadigut.ac.ir
09123905267
0000-0002-9487-4862

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی

هواشناسی ، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، تهران، ایران

bidokhtiut.ac.ir
09121957179
:0000-0003-4841-2218

دکتر بهلول علیجانی

اقلیم شناسی سینوپتیک عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

alijanikhu.ac.ir
09121304541
0000-0003-4008-6884

دکتر امین علیزاده

دکتری مهندسی منابع عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ، مشهد، ایران

alizadehum.ac.ir
09151154640
0000-0002-6139-3376

دکتر مجید آزادی

هواشناسی مدلسازی جو و اقیانوس عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

azadi68hotmail.com
09127054765
0000-0002-5991-9703

دکتر ابراهیم فتاحی

اقلیم شناسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

ebfat2002yahoo.com
09122490315
0000-0001-6205-0589

دکتر مجید حبیبی نوخندان

اقلیم شناسی عضو هیئت علمی پژوهشکده اقلیم شناسی ، مشهد، ایران

habibi3558gmail.com
09151151207
0000-0003-0912-0052

دکتر سهیلا جوانمرد

هواشناسی عضئ هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو، تهران، ایران

sohailajavanmard2018gmail.com
09126166068
0000-0002-9598-3075

دکتر غلامعلی کمالی

عضو هیئت علمی گروه هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

a.kamalisrbiau.ac.ir
0000-0002-5219-6258

دکتر عبدالله صداقت کردار

هواشناسی عضو انجمن هواشناسی ایران، تهران، ایران

aseda1951yahoo.com
09121787737
0000-0003-2253-2545

مدیر علمی و اجرایی

دکتر سهیلا جوانمرد

هواشناسی عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علو م جو، تهران، ایران

sohailajavanmard2018gmail.com
09126166068
0000-0002-9598-3075