دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 98-187 
تحلیلی بر واچرخندهای جنب‌حاره در ترازهای میانی جو از شمال آفریقا تا ایران

صفحه 129-147

10.22034/jmas.2021.290981.1143

علی اکبر گرمسیری مهوار؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مصطفی کریمی احمدآباد