معرفی روشی نوین مبتنی بر حد آستانه‌گذاری جهت تشخیص ابر و سایه آن در تصاویر ماهواره لندست8

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 مدیر گروه کاربرد هوافضا در محیط زیست استادیار پژوهشگاه هوافضا وزارت علوم تحقیقات و فناوری

3 سرپرست مرکز زیست فضا و محیط زیست، عضو هیات علمی گروه کاربرد هوافضا در محیط زیست،پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

وجود پوشش ابر و سایه آن،‌ مسئله‌ای فراگیر و غیرقابل اجتناب در تصاویر اپتیکی ماهواره‌های مختلف است که سبب عدم مشاهده درست مناطق زمینی می‌شود. ایجاد الگوریتم‌های دقیق و خودکار برای تشخیص ابر و سایه آن در این نوع تصاویر، که طیف بسیار وسیعی از داده‌های سنجش‌ازدوری را تشکیل می‌دهند، امری بسیار ضروری است. از جمله تصاویر ماهواره‌ای که به دلیل دسترسی راحت و رایگان، قدرت تفکیک مناسب، تنوع باندی و دید وسیع تصاویر آن، در مطالعات مختلف به‌طور گسترده مورداستفاده قرار می‌گیرد تصاویر لندست8 است. شناسایی ابر در تصاویر ماهواره‌ای لندست8 قبل از انجام هر پردازشی اولویت دارد. ازاین‌رو، در این تحقیق با استفاده از روش حد آستانه گذاری و با استفاده از دو باند جدیدی که این ماهواره نسبت به ماهواره‌های قبلی لندست در اختیار کاربران قرار داده است، روشی جدید برای تشخیص ابر و سایه آن ایجادشده است که علیرغم سادگی روش، دقت خوبی (صحت کلی بالاتر از 97%) را در مناطق موردمطالعه ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها