دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی نقش گردش وردسپهر فوقانی موسمی شرق آسیا و واداشت های فلات تبت در شکل گیری واچرخند تابستانه وردسپهر میانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

10.22034/jmas.2023.366974.1189

حسن حاجی محمدی