مطالعه توفان‌های اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه بر مبنای شار فعالیت موج راسبی در دوره‌های خشک و تر بهاره 1387 و 1397 در ایران

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-12

فرانک بهرامی؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ امیرحسین مشکوتی؛ غلامعلی کمالی


تحلیل همدیدی و سنجش از دور توفان گرد و خاک تهران

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 202-211

شهربانو طبرستانی؛ غلامعلی کمالی؛ مجید وظیفه دوست؛ ساویز صحت کاشانی


واسنجی پیش‌بینی احتمالاتی بارش برونداد سامانه همادی به روش میانگین‌گیری بایزی روی ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 114-129

مائده فتحی؛ مجید آزادی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسین مشکوتی


ارزیابی پروفیل های دمای سنجنده مادیس به کمک اندازه گیری های GPS RO در ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 212-225

علی سام خانیانی؛ عبادت قنبری پرمهر


آشکار سازی انواع ابرها با استفاده از داده های ماهواره ای بر اساس الگوریتم ISCCP در ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 130-145

سهیلا جوانمرد؛ علیمحمد نوریان؛ سحر تاجبخش؛ جواد بداق جمالی


ارزیابی نقش بارش در بازیابی خشکسالی جریان رودخانه در حوضه کرخه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 39-52

مریم شفیعی؛ جواد بذرافشان؛ پرویز ایران نژاد


بررسی همگنی میانگین سالانه سرعت باد در ایستگاه‌های هواشناسی ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 146-162

محمد مرادی؛ عباس رنجبر؛ ابراهیم فتاحی؛ فاطمه رحیمزاده


واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه‌های میانگین دمای سالانه غرب کشور

دوره 1، شماره 3، آذر 1397، صفحه 244-257

محمد کمانگر؛ زهرا حجازی زاده؛ علیرضا کربلایی دریی


مقایسه عملکرد مدل‌هایGP ،ANN ، BCSD و SVM در شبیه‌سازی دما

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 53-64

سید مصطفی طباطبائی؛ محمد ناظری تهرودی؛ مهدی دستورانی


بررسی روش های هوش مصنوعی و رگرسیونی در شبیه سازی مقادیر دمای روزانه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 65-76

محمد ناظری تهرودی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محمد جواد زینلی


بررسی همدیدی و شبیه‌سازی توفان خاک استان خوزستان در بهمن ماه سال 1395

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 177-189

سارا کرمی؛ نسیم حسین حمزه؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ معصومه موسوی


مطالعه بارشهای شدید و حدّی استان بوشهر از دیدگاه همدیدی - دینامیکی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 77-96

زهرا راستگو؛ عباس رنجبر سعادت آبادی


مدل سازی بارش ماهانه با استفاده از شبکه ی سیستم عصبی مطالعه ی موردی: شهرستان خرم آباد

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-14

امیر گندم کار؛ ایران صالحوند؛ ابراهیم فتاحی


ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-14

10.22034/jmas.2021.311451.1156

محمد تقی دستورانی؛ زهرا محمدی مقدم؛ امیر اسماعیل پور زرمهری؛ منصوره سید حسنی


بررسی اثرهای تغییرات اقلیمی بر دمای آب دریای خزر

دوره 5، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-9

10.22034/jmas.2023.383822.1194

جعفر عزیزپور؛ محمد عربشاهی