موضوعات = هواشناسی کشاورزی
ارزیابی شاخص های سنجش از دوری در شرایط خشکسالی(مطالعه موردی: دشت ارومیه)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 132-141

10.22034/jmas.2023.404574.1202

آروین میرعلیزاده؛ سمیه حجابی؛ مهدی کوچک زاده


برآورد و پهنه‌بندی تبخیر و تعرق پتانسیل شمال شرق ایران با استفاده از روش فائو پنمن مونتیث

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 115-127

10.22034/jmas.2022.336879.1170

حسن رضائی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ غلامعباس فلاح قالهری


ارزیابی تاثیر روش های پیش پردازش کننده در عملکرد تکنیک های محاسبات نرم در تخمین دمای نقطه شبنم

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 175-187

10.22034/jmas.2021.279201.1130

محمد تیموری؛ علیرضا قائمی؛ غلامرضا عزیزیان؛ سید آرمان هاشمی منفرد