موضوعات = هواشناسی همدیدی
تحلیل همدیدی عوامل جوی لغو پرواز در فرودگاه همدان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 356-369

10.22034/jmas.2023.364543.1188

فرامرز خوش اخلاق؛ حسن حاجی محمدی؛ حسین کوشکی


ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-14

10.22034/jmas.2021.311451.1156

محمد تقی دستورانی؛ زهرا محمدی مقدم؛ امیر اسماعیل پور زرمهری؛ منصوره سید حسنی


بررسی همدیدی سازوکار تشکیل چرخندهای بادپناه در رشته‌کوه زاگرس در ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 242-254

10.22034/jmas.2021.212037.1089

حسن حاجی محمدی؛ رضا دوستان؛ مجید حبیبی نوخندان


بررسی رخدادهای گردوخاک جنوب ایران ناشی از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 113-128

10.22034/jmas.2021.289688.1141

سارا کرمی؛ نوشین خدام؛ ساویز صحت کاشانی؛ مهدی رهنما


تحلیلی بر واچرخندهای جنب‌حاره در ترازهای میانی جو از شمال آفریقا تا ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 129-147

10.22034/jmas.2021.290981.1143

علی اکبر گرمسیری مهوار؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مصطفی کریمی احمدآباد


بررسی و تحلیل همدیدی دماهای حداقل فرین شهرستان تبریز

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 161-175

10.22034/jmas.2021.275487.1126

بتول زینالی؛ هاجر نوروزپرست؛ سمیرا مینائی