موضوعات = هواشناسی فیزیکی
پیش‌بینی دمای کمینه و بیشینه با استفاده از ماشین تعقیب کننده

دوره 5، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 142-157

10.22034/jmas.2023.408087.1204

مجتبی شکوهی؛ مهدی مصری زاده؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ یاشار فلامرزی


موثرترین طرحواره در بهبود عملکرد مدل WRF جهت پیش بینی بارش در منطقه شمال غرب ایران -مطالعه موردی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 188-200

10.22034/jmas.2021.286905.1138

شقایق مرادی؛ سهیلا جوانمرد؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی؛ مریم قرایلو