کلیدواژه‌ها = گردوخاک
اثرات اقلیم وآلودگی های محیطی برشبکه های برق دراستان خوزستان

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 305-317

مرضیه شاهسوندی؛ جعفر مرشدی؛ علیرضا شکیبا؛ منیژه ظهوریان پردل