کلیدواژه‌ها = الگوی کشت
تغییر الگوی کشت برای مصرف بهینه آب حاصل از بارش شدید شبیه سازی شده با مدل RegCM4 در استان خراسان جنوبی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 319-334

مطهّره زرگری؛ علیرضا انتظاری؛ عباس مفیدی؛ محمّد باعقیده