کلیدواژه‌ها = ماشین بردار پشتیبان
ارزیابی تاثیر روش های پیش پردازش کننده در عملکرد تکنیک های محاسبات نرم در تخمین دمای نقطه شبنم

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 175-187

10.22034/jmas.2021.279201.1130

محمد تیموری؛ علیرضا قائمی؛ غلامرضا عزیزیان؛ سید آرمان هاشمی منفرد


مقایسه عملکرد مدل‌هایGP ،ANN ، BCSD و SVM در شبیه‌سازی دما

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 53-64

سید مصطفی طباطبائی؛ محمد ناظری تهرودی؛ مهدی دستورانی


بررسی روش های هوش مصنوعی و رگرسیونی در شبیه سازی مقادیر دمای روزانه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 65-76

محمد ناظری تهرودی؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ محمد جواد زینلی