کلیدواژه‌ها = بارش شدید
بررسی رخداد بارش های فرین شمال شرق ایران طی دوره 2020-2001

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 284-307

10.22034/jmas.2022.347475.1176

مجید بیجندی؛ سید جمال الدین دریا باری؛ عباس رنجبر سعادت آبادی؛ آزاده اربابی سبزواری


تغییر الگوی کشت برای مصرف بهینه آب حاصل از بارش شدید شبیه سازی شده با مدل RegCM4 در استان خراسان جنوبی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 319-334

مطهّره زرگری؛ علیرضا انتظاری؛ عباس مفیدی؛ محمّد باعقیده