کلیدواژه‌ها = شمال غرب ایران
موثرترین طرحواره در بهبود عملکرد مدل WRF جهت پیش بینی بارش در منطقه شمال غرب ایران -مطالعه موردی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 188-200

10.22034/jmas.2021.286905.1138

شقایق مرادی؛ سهیلا جوانمرد؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی؛ مریم قرایلو


واکاوی همدیدی توفان‌های گرد و خاک شمال غرب ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 272-286

فرامرز خوش اخلاق؛ فرشاد پژوه؛ فرزانه جعفری؛ صنم کوهی