کلیدواژه‌ها = "خشکی"
گسترش قطب‌سو چرخش سلول هادلی در نیمکره جنوبی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 129-145

سید محمود حسینی صدیق؛ مسعود جلالی