کلیدواژه‌ها = بارش
مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 178-192

10.22034/jmas.2022.342496.1174

داریوش سپاده؛ برومند صلاحی؛ بهلول علیجانی؛ بتول زینالی


پیش بینی تغییرات بارش در غرب کشور با استفاده از مدل‌ ریزمقیاس گردانی SDSM و سناریوهای واداشت تابشی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-44

10.22034/jmas.2020.130880

محمد لطفی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسین مشکوتی؛ وحید ورشاویان


ارزیابی میزان حساسیت و عدم قطعیت طرحواره‌های مختلف در مدل اقلیمی منطقه‌ای RegCM4.5 برای شبیه‌سازی دما و بارش منطقه شمال و غرب ایران

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 296-318

فاطمه خیاطیان یزدی؛ غلامعلی کمالی؛ سید مجید میررکنی؛ محمد حسین معماریان


تحلیل مکانی احتمال رخداد بارش در ایران در فازهای مختلف سیگنال اقلیمی مادن-جولیان

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 192-201

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو؛ پرویز ایران نژاد


ارزیابی و پهنه‌بندی داده‌های بارش ماهواره‌ای GPM و TRMM 3B42 V7 در شمال شرق ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 179-191

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ سید فرهاد صابر علی؛ حسین نستری نصرآبادی


ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای بارش و دما براساس سناریوهای واداشت تابشی RCP (مطالعه موردی: شرق استان مازندران)

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 351-364

سید مهدی مرتضوی فر؛ محمد حسین مبین؛ محمد حسین مختاری؛ محمد اکرامی؛ الهام رفیعی ساردویی