کلیدواژه‌ها = بهبود خشکسالی
ارزیابی نقش بارش در بازیابی خشکسالی جریان رودخانه در حوضه کرخه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 39-52

مریم شفیعی؛ جواد بذرافشان؛ پرویز ایران نژاد