نویسنده = امیر اسماعیل پور زرمهری
ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-14

10.22034/jmas.2021.311451.1156

محمد تقی دستورانی؛ زهرا محمدی مقدم؛ امیر اسماعیل پور زرمهری؛ منصوره سید حسنی