نویسنده = حسین رضایی
الگوهای کم ارتفاع بریده در ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 331-348

10.22034/jmas.2021.298615.1150

حسین رضایی؛ قاسم عزیزی؛ محمد مرادی