نویسنده = شقایق مرادی
موثرترین طرحواره در بهبود عملکرد مدل WRF جهت پیش بینی بارش در منطقه شمال غرب ایران -مطالعه موردی

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 188-200

10.22034/jmas.2021.286905.1138

شقایق مرادی؛ سهیلا جوانمرد؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی؛ مریم قرایلو