نویسنده = محمد تقی دستورانی
ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-14

10.22034/jmas.2021.311451.1156

محمد تقی دستورانی؛ زهرا محمدی مقدم؛ امیر اسماعیل پور زرمهری؛ منصوره سید حسنی


اثر تغییر اقلیم آینده بر پاسخ هیدرولوژیک در حوضه آبخیز سد طرق مشهد

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 310-330

10.22034/jmas.2021.297763.1149

مجتبی سرابی؛ محمد تقی دستورانی؛ آذر زرین