نویسنده = علیرضا شکیبا
تحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان در امواج گرم استان خوزستان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 55-67

اشرف برون؛ منیژه ظهوریان پردل؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی


اثرات اقلیم وآلودگی های محیطی برشبکه های برق دراستان خوزستان

دوره 1، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 305-317

مرضیه شاهسوندی؛ جعفر مرشدی؛ علیرضا شکیبا؛ منیژه ظهوریان پردل