1. ارزیابی پروفیل های دمای سنجنده مادیس به کمک اندازه گیری های GPS RO در ایران

علی سام خانیانی؛ عبادت قنبری پرمهر

دوره 1، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 212-225

چکیده
  در سال های اخیر فنون سنجش از دور مختلفی به منظور اندازه گیری پارامترهای ساختار قائم جوّ زمین مورد استفاده قرار گرفته اند. سنجنده مادیس سوار بر ماهواره های ترا (صبح هنگام) و آکوا (عصرهنگام) قادر به تولید محصولات نمایه جوّی با تفکیک افقی بالا به صورت روزانه و در مقیاس جهانی هستند. در این مطالعه، نمایه های دمای سنجنده مادیس در سال 2015، به ...  بیشتر