نویسنده = محمد مرادی
الگوهای کم ارتفاع بریده در ایران

دوره 3، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 331-348

10.22034/jmas.2021.298615.1150

حسین رضایی؛ قاسم عزیزی؛ محمد مرادی


بررسی دما و نم نسبی همزمان در ایستگاه بوشهر ساحلی برای طراحی تهویه

دوره 2، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 355-366

محمد مرادی؛ پرویز رضازاده


بررسی همگنی میانگین سالانه سرعت باد در ایستگاه‌های هواشناسی ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 146-162

محمد مرادی؛ عباس رنجبر؛ ابراهیم فتاحی؛ فاطمه رحیمزاده