نویسنده = محمد ناظری تهرودی
مقایسه عملکرد مدل‌هایGP ،ANN ، BCSD و SVM در شبیه‌سازی دما

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 53-64

سید مصطفی طباطبائی؛ محمد ناظری تهرودی؛ مهدی دستورانی