نویسنده = پرویز ایران نژاد
تحلیل مکانی احتمال رخداد بارش در ایران در فازهای مختلف سیگنال اقلیمی مادن-جولیان

دوره 2، شماره 3، آذر 1398، صفحه 192-201

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو؛ پرویز ایران نژاد


ارزیابی نقش بارش در بازیابی خشکسالی جریان رودخانه در حوضه کرخه

دوره 1، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 39-52

مریم شفیعی؛ جواد بذرافشان؛ پرویز ایران نژاد