آ

 • آسیای مرکزی و شرقی بررسی و شبیه‌سازی انتقال بلند برد ذرات گردوخاک از خاورمیانه تا شرق آسیا در یک مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 161-177]

ا

 • اختلاف فصلی مطالعه تاثیر انبساط گرمایی آب های نیمکره جنوبی برتوزیع دمای سطحی آب خلیج فارس در بازه سی و شش ساله (1982 - 2017) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 241-259]

 • ارزیابی باروری ابرها ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]

 • ارزیابی عملکرد مقایسه ی کارایی مدل های SDSM و CCT در مطالعات تغییر اقلیم(مطالعه موردی حوزه آبخیز کرگانرود) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 128-146]

 • اصفهان ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]

 • الگوهای گردشی بررسی نقش برهمکنش الگوهای گردشی حاره - برون حاره بر بارش های فرین فراگیر ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 210-223]

 • امواج گرمایی پیش‌نگری دمای بیشینه و امواج گرمایی با رویکرد زیست بوم گیاهان (مطالعه موردی: شهرهای سنندج و کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 87-101]

 • انتقال بلند برد بررسی و شبیه‌سازی انتقال بلند برد ذرات گردوخاک از خاورمیانه تا شرق آسیا در یک مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 161-177]

 • ایران بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری-وردسپهری تاوه قطبی در رخداد بارش های سنگین و فراگیر ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-160]

 • ایران مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 178-192]

 • ایران بررسی نقش برهمکنش الگوهای گردشی حاره - برون حاره بر بارش های فرین فراگیر ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 210-223]

 • ایستگاه سینوپتیک خرم‌آباد تغییرات پیش‌نگری شده دمای کمینه و بیشینه بر مبنای روش‌های ریزمقیاس نمایی آماری دهه آتی (۲۰۵۰-۲۰۲۱) در ایستگاه خرم‌آباد [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 75-86]

ب

 • بارش مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 178-192]

 • بارش پاییزه اثرهای رویدادهای خالص و ترکیبی پدیده های ENSO و IOD بر نوسان های بارش پاییزه در شمال باختری ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 193-209]

 • بارش رگباری تعیین روابط شدت- مدت- فراوانی رگبار باران در حوضه کارون (ایستگاه‌های اهواز، بهبهان، لالی) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 224-240]

 • بارش سنگین بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری-وردسپهری تاوه قطبی در رخداد بارش های سنگین و فراگیر ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-160]

 • بارش فرین فراگیر بررسی نقش برهمکنش الگوهای گردشی حاره - برون حاره بر بارش های فرین فراگیر ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 210-223]

 • بارندگی ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]

 • باروری مصنوعی ابرها ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]

 • برهمکنش الگوهای گردشی حاره- برون حاره بررسی نقش برهمکنش الگوهای گردشی حاره - برون حاره بر بارش های فرین فراگیر ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 210-223]

پ

 • پویایی آبهای سطحی تحلیل پویایی طولانی مدت دریاچه رزازه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 67-74]

 • پیش نگری پیش‌نگری دمای بیشینه و امواج گرمایی با رویکرد زیست بوم گیاهان (مطالعه موردی: شهرهای سنندج و کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 87-101]

ت

 • تأمین آب ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 1-14]

 • تاوایی پتانسیل بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری-وردسپهری تاوه قطبی در رخداد بارش های سنگین و فراگیر ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-160]

 • تاوه قطبی تعمیق یافته بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری-وردسپهری تاوه قطبی در رخداد بارش های سنگین و فراگیر ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-160]

 • تبخیر و تعرق گیاه مرجع" برآورد و پهنه‌بندی تبخیر و تعرق پتانسیل شمال شرق ایران با استفاده از روش فائو پنمن مونتیث [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 115-127]

 • تحلیل همدید تحلیل همدید پدیدة تگرگ در شمال غرب ایران بر مبنای شاخص‌های ناپایداری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]

 • تحلیل همدید مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 178-192]

 • تصاویر لندست تحلیل پویایی طولانی مدت دریاچه رزازه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 67-74]

 • تغییرات دمای سطح آب مطالعه تاثیر انبساط گرمایی آب های نیمکره جنوبی برتوزیع دمای سطحی آب خلیج فارس در بازه سی و شش ساله (1982 - 2017) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 241-259]

 • تغییر اقلیم مقایسه ی کارایی مدل های SDSM و CCT در مطالعات تغییر اقلیم(مطالعه موردی حوزه آبخیز کرگانرود) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 128-146]

 • تگرگ تحلیل همدید پدیدة تگرگ در شمال غرب ایران بر مبنای شاخص‌های ناپایداری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]

ج

 • جت جنب حاره بررسی سازوکار جت جنب حاره بر وقوع گردوغبارهای شدید جنوب غرب ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 102-114]

 • جنب حاره‌ مطالعه تاثیر انبساط گرمایی آب های نیمکره جنوبی برتوزیع دمای سطحی آب خلیج فارس در بازه سی و شش ساله (1982 - 2017) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 241-259]

 • جنوب غرب ایران بررسی سازوکار جت جنب حاره بر وقوع گردوغبارهای شدید جنوب غرب ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 102-114]

چ

 • چالدران سامانه پیش‌بینی و هشدار بارش شدید در حوضه‌ چالدران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 15-29]

ح

 • حوضه کارون تعیین روابط شدت- مدت- فراوانی رگبار باران در حوضه کارون (ایستگاه‌های اهواز، بهبهان، لالی) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 224-240]

خ

 • خاورمیانه بررسی و شبیه‌سازی انتقال بلند برد ذرات گردوخاک از خاورمیانه تا شرق آسیا در یک مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 161-177]

 • خشکسالی پیش‌بینی وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده و مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرمان) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 260-271]

 • خلیج فارس مطالعه تاثیر انبساط گرمایی آب های نیمکره جنوبی برتوزیع دمای سطحی آب خلیج فارس در بازه سی و شش ساله (1982 - 2017) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 241-259]

د

 • دوره بازگشت تعیین روابط شدت- مدت- فراوانی رگبار باران در حوضه کارون (ایستگاه‌های اهواز، بهبهان، لالی) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 224-240]

ر

 • رزازه تحلیل پویایی طولانی مدت دریاچه رزازه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 67-74]

 • رگرسیون چند متغیره تطبیقی اسپلاین پیش‌بینی وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده و مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرمان) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 260-271]

 • رودباد قطبی مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 178-192]

 • رویدادهای ترکیبی اثرهای رویدادهای خالص و ترکیبی پدیده های ENSO و IOD بر نوسان های بارش پاییزه در شمال باختری ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 193-209]

 • رویدادهای خالص اثرهای رویدادهای خالص و ترکیبی پدیده های ENSO و IOD بر نوسان های بارش پاییزه در شمال باختری ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 193-209]

 • ریزمقیاس نمایی مقایسه ی کارایی مدل های SDSM و CCT در مطالعات تغییر اقلیم(مطالعه موردی حوزه آبخیز کرگانرود) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 128-146]

س

 • سامانه هشدار بارش شدید سامانه پیش‌بینی و هشدار بارش شدید در حوضه‌ چالدران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 15-29]

 • سنندج پیش‌نگری دمای بیشینه و امواج گرمایی با رویکرد زیست بوم گیاهان (مطالعه موردی: شهرهای سنندج و کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 87-101]

ش

 • شاخص SPEI پیش‌بینی وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده و مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرمان) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 260-271]

 • شاخص‌های ناپایداری ترمودینامیک تحلیل همدید پدیدة تگرگ در شمال غرب ایران بر مبنای شاخص‌های ناپایداری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]

 • شبیه‌سازی بررسی و شبیه‌سازی انتقال بلند برد ذرات گردوخاک از خاورمیانه تا شرق آسیا در یک مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 161-177]

 • شدت- مدت- فراوانی تعیین روابط شدت- مدت- فراوانی رگبار باران در حوضه کارون (ایستگاه‌های اهواز، بهبهان، لالی) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 224-240]

 • شمال باختری ایران اثرهای رویدادهای خالص و ترکیبی پدیده های ENSO و IOD بر نوسان های بارش پاییزه در شمال باختری ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 193-209]

 • شمال غرب ایران تحلیل همدید پدیدة تگرگ در شمال غرب ایران بر مبنای شاخص‌های ناپایداری [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 45-66]

ط

 • طوفان گردو غبار کاربرد مدل های WRF-Chem و HYSPLIT در بررسی کانون و مسیر گرد و غبار (مورد مطالعه: طوفان گرد وغبار سپتامبر2015 در کلانشهرتهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 30-44]

ک

 • کرمانشاه پیش‌نگری دمای بیشینه و امواج گرمایی با رویکرد زیست بوم گیاهان (مطالعه موردی: شهرهای سنندج و کرمانشاه) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 87-101]

 • کلانشهرتهران کاربرد مدل های WRF-Chem و HYSPLIT در بررسی کانون و مسیر گرد و غبار (مورد مطالعه: طوفان گرد وغبار سپتامبر2015 در کلانشهرتهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 30-44]

 • کلمات کلیدی: دما تغییرات پیش‌نگری شده دمای کمینه و بیشینه بر مبنای روش‌های ریزمقیاس نمایی آماری دهه آتی (۲۰۵۰-۲۰۲۱) در ایستگاه خرم‌آباد [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 75-86]

گ

 • گردش پوشن سپهری-وردسپهری بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری-وردسپهری تاوه قطبی در رخداد بارش های سنگین و فراگیر ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 147-160]

 • گردوخاک بررسی و شبیه‌سازی انتقال بلند برد ذرات گردوخاک از خاورمیانه تا شرق آسیا در یک مطالعه موردی [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 161-177]

 • گرد و غبار بررسی سازوکار جت جنب حاره بر وقوع گردوغبارهای شدید جنوب غرب ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 102-114]

 • گزارش پنجم هیات بین‌الدول مقایسه ی کارایی مدل های SDSM و CCT در مطالعات تغییر اقلیم(مطالعه موردی حوزه آبخیز کرگانرود) [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 128-146]

م

 • ماههای همسان و ناهمسان مطالعه تاثیر انبساط گرمایی آب های نیمکره جنوبی برتوزیع دمای سطحی آب خلیج فارس در بازه سی و شش ساله (1982 - 2017) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 241-259]

 • مدل HYSPLIT کاربرد مدل های WRF-Chem و HYSPLIT در بررسی کانون و مسیر گرد و غبار (مورد مطالعه: طوفان گرد وغبار سپتامبر2015 در کلانشهرتهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 30-44]

 • مدل LARS-WG تغییرات پیش‌نگری شده دمای کمینه و بیشینه بر مبنای روش‌های ریزمقیاس نمایی آماری دهه آتی (۲۰۵۰-۲۰۲۱) در ایستگاه خرم‌آباد [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 75-86]

 • مدل SDSM تغییرات پیش‌نگری شده دمای کمینه و بیشینه بر مبنای روش‌های ریزمقیاس نمایی آماری دهه آتی (۲۰۵۰-۲۰۲۱) در ایستگاه خرم‌آباد [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 75-86]

 • مدل WRF-Chem کاربرد مدل های WRF-Chem و HYSPLIT در بررسی کانون و مسیر گرد و غبار (مورد مطالعه: طوفان گرد وغبار سپتامبر2015 در کلانشهرتهران) [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 30-44]

 • مدل درخت پیش‌بینی وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده و مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرمان) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 260-271]

 • مناطق حاره و برون حاره بررسی نقش برهمکنش الگوهای گردشی حاره - برون حاره بر بارش های فرین فراگیر ایران [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 210-223]

 • منحنی عمق-سطح-تداوم بارندگی سامانه پیش‌بینی و هشدار بارش شدید در حوضه‌ چالدران [دوره 4، شماره 1، 1400، صفحه 15-29]

ه

 • همبستگی بررسی سازوکار جت جنب حاره بر وقوع گردوغبارهای شدید جنوب غرب ایران [دوره 4، شماره 2، 1400، صفحه 102-114]

 • هوش مصنوعی پیش‌بینی وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده و مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرمان) [دوره 4، شماره 3، 1400، صفحه 260-271]