مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران

داریوش سپاده؛ برومند صلاحی؛ بهلول علیجانی؛ بتول زینالی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 178-192

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.342496.1174

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر رودباد قطبی بر بارش‌های روزانه ایستگاه‌های همدید ایران در فصل سرد (پاییز و زمستان) طی دوره 30 ساله (1988-2017) مطالعه شده است. بر اساس آستانه بارش بیش از 30 میلی‌متر به‌عنوان بارش شدید و بر پایه صدک 95 ام، تعداد 972 روز به‌عنوان روزهای رخداد بارش سنگین در 31 ایستگاه همدید ایران شناسایی و خوشه‌بندی شدند و روزهای نماینده‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
اثرهای رویدادهای خالص و ترکیبی پدیده های ENSO و IOD بر نوسان های بارش پاییزه در شمال باختری ایران

محمدرضا نظری رادثانی؛ فاطمه وطن پرست قلعه جوق؛ سید محمدجعفر ناظم السادات؛ برومند صلاحی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 193-209

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.350476.1178

چکیده
  النینو نوسان جنوبی (ENSO) و دو قطبی اقیانوس هند (IOD) پدیده های جوی – اقیانوسی هستند که در پهنه گرمسیری اقیانوسهای آرام و هند نمایان می‌شوند. در این پژوهش جاپای خالص و برهمکنش این دو پدیده بر بارش پاییزه شمال باختری ایران در دوره آماری ۲۰۱۸-۱۹۸۹ ارزیابی شد. یافته های اختلاف از میانگین بادهای برداری تراز ۸۵۰ میلیبار در رویدادهای خالص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی همدیدی
بررسی نقش برهمکنش الگوهای گردشی حاره - برون حاره بر بارش های فرین فراگیر ایران

هلاله فهیمی؛ عبدالله فرجی؛ بهلول علیجانی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 210-223

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.351903.1180

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش برهمکنش الگوهای گردشی حاره- برون حاره بر بارش‌های فرین- فراگیر ایران انجام گرفت. به این منظور 9 روز با بارش فرین- فراگیر ایران با معیار شاخص صدکی 95 و رخداد آن‌ها در 20 درصد ایستگاه‌ها و بیشتر طی دوره آماری 31 سال (1989-2019) بررسی شد. داده‌های جو بالای 9 روز انتخابی استخراج و بر اساس آن‌ها نقشه‌های سنوپتیکی ترسیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سیلاب و هیدرولوژی
تعیین روابط شدت- مدت- فراوانی رگبار باران در حوضه کارون (ایستگاه‌های اهواز، بهبهان، لالی)

زهرا قصابی؛ سکینه خان سالاری

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 224-240

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.353161.1182

چکیده
  از جمله ﻋﻮاﻣـلی که در ﺑـﺮوز سیلاب و افزایش ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻣﺆﺛﺮ است، ﺷﺪت و ﻣﺪت ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ می‌باشد. رگبار طرح که از روی منحنی‌های شدت- مدت- فراوانی(IDF) برای تداوم و دوره‌ی بازگشت‌های مشخص استخراج می‌شود، در مطالعات آب و هوا-شناسی از اهمیت بسزایی برخوردار است.در بسیاری از مطالعات رگبار طرح از ضرایب غیر‌منطقه‌ای استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی دریایی
مطالعه تاثیر انبساط گرمایی آب های نیمکره جنوبی برتوزیع دمای سطحی آب خلیج فارس در بازه سی و شش ساله (1982 - 2017)

زهره جلال زاده آذر؛ عباسعلی بیدختی؛ مسعود ترابی آزاد؛ مجتبی عظام؛ کیوان کبیری

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 241-259

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.353423.1183

چکیده
  تحقیق با بهره‌گیری از روشهای آماری و داده‌ های سنجش از دور دمای سطح در 24 ایستگاه منتخب در کل خلیج فارس، تنگه هرمز و ابتدای دریای عمان و شاخص ناهنجاری دمای نیمکره جنوبی از پایگاه داده‌های ناسا صورت گرفته است. پس از سری سازی زمانی داده‌ها، قیاس بین دمای سطح در خشکی، دریا، میانگین خشکی-دریا در نیمکره جنوبی و دمای سطح خلیج فارس در بازه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی کشاورزی
پیش‌بینی وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخص بارش-تبخیر و تعرق استاندارد شده و مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرمان)

مهشید امیرانی پور؛ محمد نجف زاده؛ صدیقه محمدی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، صفحه 260-271

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.356011.1184

چکیده
  خشکسـالی ازجمله بلاهای طبیعی است که به اکوسیستم‌های طبیعی آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند.بر اساس نتایج پژوهش‌های انجام‌شده، مواردی که نقش ویژه‌ای در وقوع و تداوم خشکسالی دارند عبارت از بارش، دما، تبخیر، باد و رطوبت نسبی هستنداما بارش مهم‌ترین مورد در وقوع خشکسالی است. در این تحقیق داده‌های دمای ماکزیمم، دمای مینیمم، میانگین ...  بیشتر