مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
پیش‌نگری دمای بیشینه و امواج گرمایی با رویکرد زیست بوم گیاهان (مطالعه موردی: شهرهای سنندج و کرمانشاه)

رقیه ملکی مرشت؛ بهروز سبحانی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 87-101

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.330864.1166

چکیده
  تغییرات دمای بیشینه از مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر در رشد گیاه و موج گرمایی به عنوان یکی از مخاطرات آب و هوایی بسیار آسیب‌زا، می‌توانند زیست بوم گیاهان را تحت تأثیر قرار دهند. هدف از پژوهش حاضر، پیش‌نگری دمای بیشینه و امواج گرمایی با رویکرد زیست بوم گیاهان در شهرهای سنندج و کرمانشاه طی سال‌های 2050-2020 براساس مدل CanESM2بود. بدین منظور ابتدا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی همدیدی
بررسی سازوکار جت جنب حاره بر وقوع گردوغبارهای شدید جنوب غرب ایران

حسن حاجی محمدی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 102-114

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.336801.1169

چکیده
  به منظور بررسی ارتباط بین فعالیت جت جنب حاره با گرد و غبارهای شدید جنوب غرب ایران از داده های ایستگاه های واقع در منطقه طی یک بازه زمانی 16 ساله از 16 ایستگاه سینوپتیک استفاده شد. پس از استخراج دوره های غبارآلود با استفاده از داده های AOD سنجنده مودیس الگوی فضایی گردوغبار تهیه شد. برای تحلیل شرایط جوی نیز مولفه های موازی و نصف النهاری باد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی کشاورزی
برآورد و پهنه‌بندی تبخیر و تعرق پتانسیل شمال شرق ایران با استفاده از روش فائو پنمن مونتیث

حسن رضائی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ غلامعباس فلاح قالهری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 115-127

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.336879.1170

چکیده
  یکی از راه های کاهش بحران آب در کشاورزی به واسطه پایین بودن راندمان مصرف آن و استفاده بیش از حد منابع موجود، مدیریت آب در تأمین نیاز آبی گیاهان زراعی است در نواحی خشک که منابع آب محدود بوده و با مصرف بی رویه به مخاطره می افتد، تخمین نیاز آبی گیاهان با حداکثر دقت ممکن ضروری است. در این تحقیق، برای برآورد تبخیر‌و‌تعرق پتانسیل شمال شرق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغییر اقلیم
مقایسه ی کارایی مدل های SDSM و CCT در مطالعات تغییر اقلیم(مطالعه موردی حوزه آبخیز کرگانرود)

محمدرضا شیخ ربیعی؛ حمیدرضا پیروان؛ پیمان دانشکار آراسته؛ مهری اکبری؛ بهارک معتمدوزیری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 128-146

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.339973.1172

چکیده
  با توجه به زمان بر بودن و عدم صرفه اقتصادی استفاده از مدلهای دینامیکی، استفاده از روشهای ریزمقیاس نمایی آماری افزایش یافته است. در این پژوهش نتایج دو مدل ریزمقیاس نمایی CCT و SDSM در شبیه سازی مولفه های اقلیمی روزانه بارش، دمای حداکثر، حداقل و متوسط در حوزه آبخیز کرگانرود در استان گیلان مقایسه شده است. از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی همدیدی
بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری-وردسپهری تاوه قطبی در رخداد بارش های سنگین و فراگیر ایران

حسن حاجی محمدی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 147-160

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.342246.1173

چکیده
  طی دهه‌های اخیر تئوری‌های جدیدی در پی شناسایی برهمکنش بین جریانات پوشن سپهری و وردسپهری مطرح شد. در همین راستا سعی شد تا به بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری و وردسپهری تاوه قطبی در ارتباط با بارش‌های سنگین و فراگیر ایران پرداخته شود. بدین منظور از داده‌های شبکه‌بندی شده GPM برای الگوی فضایی بارش و داده‌های مرکز ملی پیش‌بینی محیطی/علوم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی همدیدی
بررسی و شبیه‌سازی انتقال بلند برد ذرات گردوخاک از خاورمیانه تا شرق آسیا در یک مطالعه موردی

سارا کرمی؛ زهرا قصابی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 161-177

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.350322.1177

چکیده
  در این مطالعه پدیده شدید و گسترده گردوخاک در 12-18 مارس 2021 در بخش وسیعی از آسیا (خاورمیانه، آسیای مرکزی و شرقی) با استفاده از داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، نقشه‌های همدیدی و برونداد مدل‌ پخش HYSPLIT و مدل WRF-Chem بررسی شد. در روز 12 مارس همزمان با انتقال ذرات گردوخاک از عراق به ایران، گسیل گردوخاک از بیابان‌های عربستان آغاز شده و ذرات گردوخاک ...  بیشتر