مقاله پژوهشی هواشناسی همدیدی
ارزیابی تأثیر پرو‍ژه های باروری ابرها در افزایش میزان بارندگی (مطالعه موردی : استان اصفهان)

محمد تقی دستورانی؛ زهرا محمدی مقدم؛ امیر اسماعیل پور زرمهری؛ منصوره سید حسنی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.311451.1156

چکیده
  یکی از حساس ترین مراحل کار پروژه‌های افزایش بارش به وسیله باروری ابرها پاسخ به سؤال میزان راندمان باروری یا مقدار آب اضافی استحصالی در اثر اجرای پروژه باروری ابرهاست. در این تحقیق جهت ارزیابی این نوع پروژه‌ها از نظر میزان آب استحصالی در اثر اجرای آن در استان اصفهان در سال آبی 88-87، از دو روش کنترل شناور وکنترل ثابت استفاده‌گردیده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سیلاب و هیدرولوژی
سامانه پیش‌بینی و هشدار بارش شدید در حوضه‌ چالدران

سکینه خان سالاری؛ ابراهیم فتاحی؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ مهدی رهنما

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 15-29

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.314876.1157

چکیده
  یکی از مناطق سیل‌خیز در کشور ایران منطقه چالدران واقع در شمال‌غربِ استان آذربایجان غربی می‌باشد. بر این اساس هدف این پژوهش طراحی و اجرای سامانه پیش‌بینی و هشدار بارش شدید در حوضه رودخانه‌ای منتهی به چالدران با کاربست مدل عددی پیش‌بینی وضع هوا می‌باشد. بنابراین در این مطالعه بر اساس رسم منحنی‌های هم توفان و تعیین حجم بارش و منحنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی محیط زیست
کاربرد مدل های WRF-Chem و HYSPLIT در بررسی کانون و مسیر گرد و غبار (مورد مطالعه: طوفان گرد وغبار سپتامبر2015 در کلانشهرتهران)

غلامرضا نبی بید هندی؛ سهیلا جوانمرد؛ غلامرضا زهتابیان؛ سیده معصومه موسوی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 30-44

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.318668.1159

چکیده
  گزارش های سازمان های هواشناسی و حفاظت محیط زیست نشان می دهد که کلانشهر تهران نیز از این پدیده بی بهره نیوده است. به عنوان نمونه، این کلانشهر در طوفان رخ داده در روز های اول تا سوم سپتامبرسال 2015، به شدت تحت تاثیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی کانون های گرد و غبار کلانشهر تهران در روزهای طوفانی مذکور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی همدیدی
تحلیل همدید پدیدة تگرگ در شمال غرب ایران بر مبنای شاخص‌های ناپایداری

برومند صلاحی؛ محمود بهروزی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 45-66

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.320254.1160

چکیده
  در این پژوهش، وقوع تگرگ در شمال غرب ایران بر مبنای شاخص‌های ناپایداری تحلیل گردید. بدین منظور، کدهای هواشناسی مربوط به تگرگ (27، 87، 89، 96 و 99) در سال‌های 1995 تا 2018 استخراج و بهصورت آماری مورد بررسی قرار گرفت. برای الگوبندی تگرگ، از شاخص‌های ناپایداری نظیر CAPE، LI، KI، TTI، L.C.L، PW و SWEAT استفاده شد. برای روزهای وقوع تگرگ، شاخص‌های ناپایداری از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی ماهواره ای
تحلیل پویایی طولانی مدت دریاچه رزازه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای

آیات خلیل ذیاب الغریباوى؛ زهرا عزیزی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 67-74

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.320755.1161

چکیده
  پویایی آبهای سطحی برای درک تأثیر تغییرات جهانی و فعالیتهای انسانی بر منابع آب اهمیت زیادی دارد. سنجش از دور مزایای زیادی در نظارت بر آب سطحی ایجاد می کند. در این تحقیق ، ما روش جدیدی را برای تعیین سریع میزان حداکثر و حداقل سالانه میزان آب سطحی پیشنهاد می کنیم. حداکثر و حداقل میزان آب در سالهای 2003 تا 2021 در حوضه دریاچه رزازه کشور عراق بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغییر اقلیم
تغییرات پیش‌نگری شده دمای کمینه و بیشینه بر مبنای روش‌های ریزمقیاس نمایی آماری دهه آتی (۲۰۵۰-۲۰۲۱) در ایستگاه خرم‌آباد

برومند صلاحی؛ فاطمه وطن پرست قلعه جوق

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.324635.1164

چکیده
  افزایش دما و وقوع گرمایش جهانی از مهم‌ترین پدیده‌هایی است که بر منابع مختلف و زندگی بشر اثرات زیانباری دارد. در این پژوهش عملکرد خروجی دو مدل جهانی CanESM2 و HadGEM2 تحت سه سناریوRCP 2.6 ، RCP 4.5 و RCP 8.5 حاصل از مدل LARS-WG و SDSM جهت ارزیابی تغییرات دما برای دوره (۲۰۵۰- ۲۰۲۱) ریزمقیاس شدند. داده‌های مورداستفاده دمای کمینه و بیشینه ایستگاه سینوپتیک خرم‌آباد ...  بیشتر