مقاله پژوهشی
واکاوی آماری و طیفی سرعت باد در حاشیه هامون جازموریان در جنوب شرق ایران(مطالعه موردی: ایستگاه ایرانشهر)

حمید نظری پور؛ زرخاتون شه بخش؛ محمدرضا پودینه؛ محمود خسروی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 294-309

https://doi.org/10.22034/jmas.2020.130882

چکیده
  در این مطالعه به بررسی روند و نوسانات حاکم بر سرعت باد ایستگاه ایرانشهر در حاشیه شرقی هامون جازموریان در جنوب شرق ایران پرداخته شده است. برای این منظور از آمار روزانه سرعت باد برای دوره 30 ساله از 1991 تا 2020 استفاده گردیده است. برای تحلیل روند از روش رگرسیون خطی ساده و برای تحلیل چرخه‌ها و جهش سرعت باد از تحلیل طیفی و آزمون همگنی نرمال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سیلاب و هیدرولوژی
اثر تغییر اقلیم آینده بر پاسخ هیدرولوژیک در حوضه آبخیز سد طرق مشهد

مجتبی سرابی؛ محمد تقی دستورانی؛ آذر زرین

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 310-330

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.297763.1149

چکیده
  این مطالعه به بررسی اثر تغییر اقلیم بر وضعیت سیلاب حوضه آبخیز سد طرق با استفاده از ترکیب چهار مدل گردش کلی (GCM) از پروژه مقایسه مدل‌های جفت‌شده فاز ششم (CMIP6) تحت سناریوهای SSP1-2.6، SSP3-7.0 و SSP5-8.5 و مدل هیدرولوژیکی و نیمه‌توزیعی HEC-HMS برای دو دوره آینده 2040-2021 و 2060-2041 می‌پردازد. در ابتدا عملکرد مدل‌های گردش کلی در دوره تاریخی 2012-1993 با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
الگوهای کم ارتفاع بریده در ایران

حسین رضایی؛ قاسم عزیزی؛ محمد مرادی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 331-348

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.298615.1150

چکیده
  کم‌فشارهای‌بریده، سیستمهای کم‌فشار‌ در سطوح میانی هستند که در نتیجه تغییرات نصف‌النهاری جریانهای رودباد ایجاد شده‌اند. هدف از این پژوهش بررسی الگو‌های مختلف کم‌فشار‌بریده در ایران است. لذا در این مطالعه، برای یک دوره 40 ساله 2015-1976 الگو‌های کم‌فشارهای‌بریده و بارش‌های مرتبط با آنها بررسی گردید. برای شناسایی کم‌فشارهای‌بریده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغییر اقلیم
پیش‌نگری و پهنه‌بندی فراسنج‌های اقلیمی حوضه آبریز کارون در دوره‌های آتی با استفاده از ریزگردانی خروجی مدل HadGEM2-ES

حسین بهزادی کریمی؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ کمال امیدوار

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 349-374

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.299054.1151

چکیده
  گرمایش جهانی ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در دهه‌های اخیر، موجب تغییر در فراسنج های اقلیمی شده است. در این مطالعه، اثرات احتمالی تغییر اقلیم بر مقادیر دمای حداقل، حداکثر و بارش حوضه آبریز کارون بررسی شد. بدین منظور، داده‌های خروجی مدل HadGEM2-ES تحت سناریوهایRCPs توسط مدل LARS-WG6 ریزمقیاس شدند و چشم‌انداز آتی تغییرات دما و بارش طی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
تحلیل جزیره گرمایی و بررسی روند غیرخطی تغییرات دمای 130 ساله مشهد

محبوبه فرزندی؛ حجت رضائی-پژند؛ بهاره میرکماندار

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 375-389

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.296910.1148

چکیده
  جزیره گرمایی شهری برآمده از افزایش درجه‌ی حرارت برخی شهرها در مقایسه با حومه شهر یا محدوده‌های روستایی نزدیکشان است. چنین پدیده‌ای از مخاطرات محیطی تلقی می‌شود و مشکلات فراوانی دارد. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی روند غیرخطی و تحلیل نقاط شکست دمای 130ساله مشهد با روش‌های وابستگی خاکستری و رگرسیون مارس وهمچنین مقایسه با ایستگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغییر اقلیم
ارزیابی خشکسالی به کمک شاخص بارش استاندارد و الگوریتم جنگل تصادفی

رمضان واقعی؛ زینب ترابی؛ علیرضا قائمی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 390-405

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.302576.1153

چکیده
  خشکسالی باعث تشدید بحران آب و ایجاد خسارت های جبران ناپذیر به جوامع می‌شود. در سال های اخیر استفاده از روش های یادگیری ماشین در ارزیابی خشکسالی مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف این تحقیق، ارزیابی خشکسالی در شهرهای زابل و زاهدان طی بازه زمانی (2020-1990) است که برای این منظور شاخص بارش استاندارد (SPI) در مقیاس فصلی و سالانه، تحلیل خودهمبستگی ...  بیشتر