مقاله پژوهشی هواشناسی فیزیکی
موثرترین طرحواره در بهبود عملکرد مدل WRF جهت پیش بینی بارش در منطقه شمال غرب ایران -مطالعه موردی

شقایق مرادی؛ سهیلا جوانمرد؛ سرمد قادر؛ مجید آزادی؛ مریم قرایلو

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 188-200

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.286905.1138

چکیده
  هدف این مقاله بررسی عملکرد طرحواره های مختلف در مدل WRF برای تخمین بارش بر روی منطقه‌ی شمال غرب ایران در بارش زمستانی است. با توجه به روابط بین طرحواره‌ها ابتدا با روش گام به گام بهترین طرحواره‌ی پارامتری سازی همرفت با استفاده از مجذور میانگین مربعات (RMSE) و سپس بهترین طرحواره‌ی خردفیزیک انتخاب گردید، سپس در بهترین پیکربندی بدست‌آمده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی همدیدی
بررسی تغییرات اقلیمی ارتفاع تراز یخ‌زنی و تحلیل همدیدی آن در فرودگاه‌های مهرآباد، مشهد و کرمانشاه

سکینه خان سالاری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 201-223

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.290442.1142

چکیده
  با توجه به اقلیمِ گرمایش جهانی ارتفاع تراز صفر درجه سلسیوس، در حال افزایش است؛ که توجه بسیاری از محقیین را از جنبه‌های مختلف به ویژه از لحاظ تغییر نوع بارش از برف به باران و کاهش ذخایر آبی به خود جلب نموده است. در این پژوهش نیز به منظور بررسی تغییرات زمانی ارتفاع تراز یخ‌زنی از داده‌های جوّ بالای فرودگاه‌های مهرآباد، مشهد، کرمانشاه، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
واکاوی همدیدی-دینامیکی رخ داد چرخندی بر روی بارش‌های سنگین دوره سرد غرب ایران

رستگار محمدی؛ محمد سلیقه؛ محمد حسین ناصرزاده؛ مهری اکبری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 224-241

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.272997.1123

چکیده
  سامانه‌ها چرخندی به‌طور عمده پیام‌آور شرایط ناپایدار هستند که حاصل گسترش اغتشاش‌های بارزی هستند که در جریان‌های جوی پدیدار می‌شوند. در این پژوهش از داده‌های سینوپتیکی 4 حوضه آبریز و داده‌های شبکه‌ای (ECMWF) با تفکیک زمانی 6 ساعته و تفکیک مکانی 25/0*25/0 از سال 1979 تا 2004 استفاده شد. با استفاده از روش تحلیل خوشه 3الگوی جوی روزهای بارشی و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی همدیدی
بررسی همدیدی سازوکار تشکیل چرخندهای بادپناه در رشته‌کوه زاگرس در ایران

حسن حاجی محمدی؛ رضا دوستان؛ مجید حبیبی نوخندان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 242-254

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.212037.1089

چکیده
  به منظور بررسی مکانیسم حاکم بر تشکیل چرخندهای بادپناهی در ایران طی یک دوره 18 ساله(2017-2000) با بهره گیری از داده های شبکه بندی شده مرکز ملی پیش بینی های محیطی/علوم جو(NCEP/NCAR) با توان تفکیک 2.5 درجه جغرافیایی و مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت جو(ECMWF) با توان تفکیک 0.125 درجه جغرافیایی اقدام به شناسایی پدیده فوق در بادپناه رشته کوه زاگرس شد. برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی همدیدی
تصحیح الگوهای برآورد میانگین دما و رطوبت نسبی روزانه نواحی کوهستانی ایران و ایستگاه‌های نمونه

بهاره میرکماندار؛ محبوبه فرزندی

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.296291.1147

چکیده
  رفتار تغییرات روزانه دما و رطوبت نسبی عکس یکدیگر است. با رسم دقیق منحنی تغییرات روزانه این دو متغیر در یک روز عادی مشاهده می‌شود که توزیع این دو متغیر نرمال نیست و یک منحنی چوله به راست است. بنابراین استفاده از ضرایب مساوی برای برآورد میانگین دما و رطوبت نسبی روزانه خطا دارد. الگوی برآورد میانگین رطوبت نسبی روزانه فقط نیمی از ساعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی هواشناسی آبشناسی
پیش‌بینی دبی جریان سیلاب با مدل بیان ژن و برآورد هیدروگراف آن با استفاده از دو مدل گری و گاما (مطالعه موردی : حوضه آبخیز قره سو کرمانشاه)

عرفان بهرامی؛ حسین خزیمه نژاد

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 275-293

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.293305.1145

چکیده
  عملکرد خوب مدل‌های هوشمند باعث افزایش استفاده از آنها برای پیش‌بینی پدیده‌های مختلف هیدرولوژیکی شده است. لذا ضرورت دارد که کارایی مدل‌های توسعه داده شده در مناطق مختلف جهان با ویژگی‌های متفاوت اقلیمی، هیدرولوژیکی و فیزوگرافی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بتوان در مورد کارایی آنها در مناطق مختلف اظهار نظر کرد. در پژوهش حاضر، به منظور ...  بیشتر