مقاله پژوهشی
بررسی بارش‌های همرفتی کوتاه مدت منجر به رخداد سیل در‌ منطقه کن و سیجان (مطالعه موردی: 28 تیرماه 1394)

عباس رنجبر؛ محمد مرادی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/jmas.2020.130878

چکیده
  در 28 تیر1394ریزش بارش‌های بسیار شدید‌ همرفتی در مدت زمان بسیار کوتاهی منجر به وقوع سیل مهیبی در منطقه کن و سیجان شد. شدت زیاد بارش در مساحت کوچک از عوامل اصلی رخداد این سیل مخرب می‌باشد. برای بررسی این بارش‌های همرفتی از داده‌های دیدبانی، محصولات رادار، نقشه‌های هواشناسی و برای شبیه‌سازی بارش از مدل WRF‌‌ استفاده شد. مدل با سه دامنه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارایی معادلات دینامیکی جو در پایش بارش‌های سنگین و فراگیر غرب ایران

تهمینه چهره آرا؛ علیرضا حسینی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 15-32

https://doi.org/10.22034/jmas.2020.130879

چکیده
  به منظوردرک ساختار دینامیک جو در زمان رخداد بارش های سنگین غرب ایران از دو پایگاه داده استفاده شد. ابتدا با بررسی 14 ایستگاه همدیدی سازمان هواشناسی کشور واقع در منطقه طی سال های 1990 تا 2012 بارش های فراگیر با بیش از 20 میلی متر در منطقه استخراج شد. در گام بعدی با مراجعه به تارنمای مرکز اروپایی پیش بینی میان مدت جوی(ECMWF) با تفکیک افقی 0.125×0.125 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش بینی تغییرات بارش در غرب کشور با استفاده از مدل‌ ریزمقیاس گردانی SDSM و سناریوهای واداشت تابشی

محمد لطفی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسین مشکوتی؛ وحید ورشاویان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 33-44

https://doi.org/10.22034/jmas.2020.130880

چکیده
  پیش بینی تغییرات بارش جهت اطلاع از میزان تغییرات آن در آینده و در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییرات اقلیمی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این پژوهش به پیش‌بینی تغییرات بارش در غرب کشور پرداخته شد. بدین منظور از داده‌های مدل CanESM2 تحت سه سناریوی RCP2.6 ، RCP4.5 و RCP8.5 با کاربست مدل ریزمقیاس گردانی SDSM بهره گرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی الگوی بادهای غالب فصل گرم در دشت‌های ایران مرکزی

نیما فریدمجتهدی؛ سمانه نگاه؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22034/jmas.2020.130881

چکیده
  تحلیل نقشه‌های باد 10 متری درطی دوره 30ساله در ماه‌های گرم سال بر روی دشت‌های داخلی ایران (مرکز، شرق و جنوب‌شرقی) با استفاده از داده‌های بانک داده‌ای ECMWF با تفکیک مکانی 125/0 درجه در راستای طول و عرض جغرافیایی، مبین شکل‌گیری سه الگوی مشخص باد است. این مطالعه براساس داده‌ها با تفکیک مناسب‌تر، در مجموع سه الگوی باد در این پهنه جغرافیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت دما و بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد)

مجتبی سرابی؛ محمد تقی دستورانی؛ آذر زرین

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 63-83

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.278862.1129

چکیده
  این مطالعه به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر میزان پارامترهای دما و بارش حوضه آبخیز سد طرق با استفاده از ترکیب وزنی چهار مدل AOGCM از پروژه مقایسه مدل‌های جفت‌شده فاز ششم(CMIP6) تحت سه سناریو SSP1-2.6 SSP3-7.0, و SSP5-8.5 برای یک دوره پایه (2012-1993) و چهار دوره آینده می پردازد. در ابتدا به منظور راست‌آزمایی مدل‌ها از چند سنجه آماری و همچنین ضریب همبستگی برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر گرمایش جهانی بر محتوای رطوبتی سامانه های بارش زای غرب ایران

مازیار محمدی؛ محمد سلیقه؛ مهری اکبری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، صفحه 84-97

https://doi.org/10.22034/jmas.2020.130883

چکیده
  برای انجام این پژوهش ابتدا داده‌های بارش چهار ایستگاه سینوپتیک مربوط به غرب ایران طی بازه زمانی 2018-1979 در ماه‌های ژانویه، فوریه، مارس، اکتبر، نوامبر و دسامبر از سازمان هواشناسی کشور اخذ و بر اساس آستانه صدک نود و پنجم، شدیدترین بارش-های 24 ساعته‌ی هر ایستگاه در هر ماه مشخص گردید. در ادامه برای روز‌هایی که بارش ‌های شدید رخ داده است ...  بیشتر