مقاله پژوهشی
واکاوی همدیدی توفان‌های گرد و خاک شمال غرب ایران

فرامرز خوش اخلاق؛ فرشاد پژوه؛ فرزانه جعفری؛ صنم کوهی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 272-286

چکیده
  این پژوهش به‌منظور شناسایی الگوهای همدیدی مؤثر در ایجاد توفان‌های گردوخاک با داده‌های ساعتی میزان دید و با در نظر گرفتن کدهای هواشناسی مربوط به پدیده گردوخاک در 8 ایستگاه هواشناسی واقع در آذربایجان‌های شرقی و غربی توفان‌های گردوخاک برای یک دوره 14 ساله (2010-1996) استخراج شد. سپس با بهره‌گیری از داده‌های شبکه‌بندی شده مرکز پیش‌بینی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی الگوریتم M5P در برآورد تبخیرتعرق پتانسیل، دمای کمینه و بیشینه (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی ساری)

سید حسن میرهاشمی؛ مهدی پناهی؛ لیلا زارعی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 287-295

چکیده
  در این پژوهش ارزیابی عملکرد مدل‌ درختی M5P در تخمین سه پارامتر تبخیرتعرق پتانسیل، دمای کمینه و بیشینه انجام شد. داده‌های مورد استفاده از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ساری طی دوره 30 ساله از سال 1367 تا 1397 به صورت ماهانه مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج مدل M5P با ضریب همبستگی برابر 92/0، ریشه میانیگن خطا برابر 25/0 و متوسط مطلق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی میزان حساسیت و عدم قطعیت طرحواره‌های مختلف در مدل اقلیمی منطقه‌ای RegCM4.5 برای شبیه‌سازی دما و بارش منطقه شمال و غرب ایران

فاطمه خیاطیان یزدی؛ غلامعلی کمالی؛ سید مجید میررکنی؛ محمد حسین معماریان

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 296-318

چکیده
  هدف مطالعه حاضر ارزیابی عملکرد مدل اقلیمی منطقه‌ای (RegCM4.5) با شش پارامترسازی مختلف جهت شبیه‌سازی دمای هوای نزدیک سطح زمین و بارش در منطقه شمال و غرب ایران در دوره آماری 2015-1986 در مقطع زمانی فصلی انجام شد. در این بررسی از داده‌های بازتحلیل NNRP2 به عنوان شرایط اولیه و مرزی مدل اقلیمی RegCM4.5 و همچنین شش طرحواره پارامتر‌سازی مختلف برای شبیه‌سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییر الگوی کشت برای مصرف بهینه آب حاصل از بارش شدید شبیه سازی شده با مدل RegCM4 در استان خراسان جنوبی

مطهّره زرگری؛ علیرضا انتظاری؛ عباس مفیدی؛ محمّد باعقیده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 319-334

چکیده
  مدل RegCM4، مطالعه بارش شدید به عنوان یکی از پدیده های جوی را به منظور تغییر الگوی کشت برای مصرف بهینه آب با استفاده از داده های مختلفی شامل داده های بارندگی، NCEP/NCAR، TRMM، RegCM4، آفرودیت، جو بالا و نهایتاً، داده جهاد کشاورزی فراهم می کند. در ادامه، از روش آستانه بارش استفاده شد و نمودار درصد بارش فصلی، نقشه های بارش شدید و پهنه بندی تهیه شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
امکان‌سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در ایران با تاکید بر دشت‌های آن

سهیلا جوانمرد؛ الهام یاراحمدی؛ لیلی خزانه داری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 335-354

چکیده
  انرژی خورشیدی یکی از منابع رایگان در دسترس و بدون آلودگی است که در شرایط اقلیمی کنونی می‌توان از آن به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی استفاده کرد. هدف از انجام این پژوهش، برآورد مکانی و زمانی انرژی خورشیدی با تاکید بر دشت‌ها در پهنه ایران زمین است. بدین منظور میزان ابرناکی و ساعات آفتابی طی دوره 30، 20 و 10 ساله به ترتیب برای 51، 146 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی دما و نم نسبی همزمان در ایستگاه بوشهر ساحلی برای طراحی تهویه

محمد مرادی؛ پرویز رضازاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، صفحه 355-366

چکیده
  در این پژوهش داده‌های دمای خشک و نم‌نسبی همزمان ایستگاه بوشهر ساحلی در دوره آماری 2017-1993 برای برآورد مقادیر متناظر با احتمالات 95/0 و 99/0 منحنی تجمعی که در طراحی تهویه مطبوع در سازه‌های بزرگ کاربرد دارد، بررسی شد. برای اینکار از روش‌های گرافیکی و آماری استفاده شد. برای تعیین نم‌نسبی همزمان از میانگین نم نسبی مربوط به دمای برآورد شده ...  بیشتر