مقاله پژوهشی
تحلیل مکانی احتمال رخداد بارش در ایران در فازهای مختلف سیگنال اقلیمی مادن-جولیان

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو؛ پرویز ایران نژاد

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 192-201

چکیده
  سیگنال بزرگ‌مقیاس مادن-جولیان (MJO) یکی از عوامل تأثیرگذار بر رخداد بارش در نواحی حارهّ‌ای و حتّی برون حارهّ‌ای است. تأثیر این سیگنال بر خصوصیات بارش عموماً در نواحی جنوبی ایران بررسی شده ‌است. هدف این پژوهش، بررسی توزیع مکانی احتمال رخداد بارش‌ در ایران بر اساس فازهای مختلف MJO است. داده‌های مورد استفاده متشکل از شاخص روزانه‌ MJO و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پس پردازش خروجی مدل WRF به روش میانگین لغزان برای دما، دمای نقطه شبنم، دمای بیشینه و دمای کمینه، در ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت

محمد مرادی؛ سامان مرتضی پور

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 202-213

چکیده
  پیش بینی دقیق کمیت های هواشناسی همیشه جزو چالش های مورد اهمیت بوده است. خروجی های خام مدل های عددی هواشناسی(DMO) همواره شامل خطاهای تصادفی و سیستماتیک هستند که باعث کاهش دقت پیش بینی ها می شود. با استفاده از روش های پس پردازش بر روی خروجی خام مدل ها می توان خطاهای سیستماتیک را کاهش داده و به بهبود دقت پیش بینی ها دست یافت. این موضوع ثابت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه بی‌هنجاری الگوهای فشار و بارش پائیزه ایران در حالت‌های مختلف تغییر فاز انسو با شدت‌های مختلف

فرانک بهرامی؛ عباس رنجبر؛ امیرحسین مشکوتی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 214-228

چکیده
  به منظور تعیین اثر دوره‌های تغییر فاز انسو بر روی الگوهای گردش جوی و بی‌هنجاری بارش پائیزه ایران، دوره‌های تغییر فاز انسو (از حالت النینو به لانینا-تغییر فاز از نوع 1 و از حالت لانینا به النینو-تغییر فاز از نوع 2) بر اساس شاخص نینوی اقیانوسی طی بازه زمانی 2018-1950 تعیین گردید. هر نوع تغییر فاز به چهار مورد مجزا تقسیم بندی گردیدند. مقادیر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه تغییر اقلیم در استان گیلان و بررسی آن با نمایه‌های اقلیمی فرین در فراسنج بارش و تعدادی دیگر از فراسنج‌ها

سامان مرتضی پور؛ ابراهیم اسعدی اسکویی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 229-245

چکیده
  در این مطالعه با استفاده از داده‌های هواشناسی 30 ساله فراسنج‌های پنج ایستگاه در استان گیلان و محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل، تغییرات اقلیمی در منطقه برای تعدادی از فراسنج‌ها از جمله بارش در منطقه و همچنین نمایه‌های اقلیمی فرین بارشی مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل نتایج، سطوح معنی‌داری 1/0، 1، 5 و 10 درصد در نظر گرفته شد. آشکارسازی روند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر تولید انگور بی دانه سفید در دوره(2050-2020) با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری برونداد مدل) HADCM3مطالعه موردی: ایستگاه گلمکان)

احمد علیزاده؛ ایمان بابائیان؛ حمید نوری؛ محمد علی نجاتیان

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 246-257

چکیده
  از اثرات عمده تغییر اقلیم، تاثیر آن بر میزان تولید محصولات کشاورزی می باشد. انگور یکی از محصولات مهم استراتژیک باغی کشور می باشد. در پژوهش ابتدا مقادیر روزانه دما (حداقل و حداکثر) و بارش براساس مدلHadCM3 در دوره پایه و آینده نزدیک (2020-2050) براساس سناریوهای RCP 8.5و RCP4.5 استخراج و با روش ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ، ریزمقیاس شدند سپس از داده های روزانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبیه سازی عددی جریان‌های ساحلی ناشی از باد در سواحل بندر آستارا

شراره حضرتی؛ مسعود ترابی آزاد؛ کامران لاری؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 258-271

چکیده
  در این تحقیق با استفاده از مدل مایک21 الگوی زمانی و مکانی جریانات ناشی از باد در بندر آستارا و سواحل اطراف این بندر مورد بررسی قرارگرفته است. موج ناشی از باد در منطقه شکست با توجه به افزایش ارتفاع آن ریزش می‌کند و نتیجه آن ایجاد تنشی برشی روی سطح آب و جریان خواهد بود. به ‌منظور شبیه‌سازی مدل از شبکه‌های نامنظم با محدوده درشت‌نمایی ...  بیشتر