تغییر اقلیم
مقایسه ی کارایی مدل های SDSM و CCT در مطالعات تغییر اقلیم(مطالعه موردی حوزه آبخیز کرگانرود)

محمدرضا شیخ ربیعی؛ حمیدرضا پیروان؛ پیمان دانشکار آراسته؛ مهری اکبری؛ بهارک معتمدوزیری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 128-146

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.339973.1172

چکیده
  با توجه به زمان بر بودن و عدم صرفه اقتصادی استفاده از مدلهای دینامیکی، استفاده از روشهای ریزمقیاس نمایی آماری افزایش یافته است. در این پژوهش نتایج دو مدل ریزمقیاس نمایی CCT و SDSM در شبیه سازی مولفه های اقلیمی روزانه بارش، دمای حداکثر، حداقل و متوسط در حوزه آبخیز کرگانرود در استان گیلان مقایسه شده است. از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ...  بیشتر

تغییر اقلیم
تغییرات پیش‌نگری شده دمای کمینه و بیشینه بر مبنای روش‌های ریزمقیاس نمایی آماری دهه آتی (۲۰۵۰-۲۰۲۱) در ایستگاه خرم‌آباد

برومند صلاحی؛ فاطمه وطن پرست قلعه جوق

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.324635.1164

چکیده
  افزایش دما و وقوع گرمایش جهانی از مهم‌ترین پدیده‌هایی است که بر منابع مختلف و زندگی بشر اثرات زیانباری دارد. در این پژوهش عملکرد خروجی دو مدل جهانی CanESM2 و HadGEM2 تحت سه سناریوRCP 2.6 ، RCP 4.5 و RCP 8.5 حاصل از مدل LARS-WG و SDSM جهت ارزیابی تغییرات دما برای دوره (۲۰۵۰- ۲۰۲۱) ریزمقیاس شدند. داده‌های مورداستفاده دمای کمینه و بیشینه ایستگاه سینوپتیک خرم‌آباد ...  بیشتر

تغییر اقلیم
پیش‌نگری و پهنه‌بندی فراسنج‌های اقلیمی حوضه آبریز کارون در دوره‌های آتی با استفاده از ریزگردانی خروجی مدل HadGEM2-ES

حسین بهزادی کریمی؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ کمال امیدوار

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 349-374

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.299054.1151

چکیده
  گرمایش جهانی ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در دهه‌های اخیر، موجب تغییر در فراسنج های اقلیمی شده است. در این مطالعه، اثرات احتمالی تغییر اقلیم بر مقادیر دمای حداقل، حداکثر و بارش حوضه آبریز کارون بررسی شد. بدین منظور، داده‌های خروجی مدل HadGEM2-ES تحت سناریوهایRCPs توسط مدل LARS-WG6 ریزمقیاس شدند و چشم‌انداز آتی تغییرات دما و بارش طی ...  بیشتر

تغییر اقلیم
ارزیابی خشکسالی به کمک شاخص بارش استاندارد و الگوریتم جنگل تصادفی

رمضان واقعی؛ زینب ترابی؛ علیرضا قائمی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 390-405

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.302576.1153

چکیده
  خشکسالی باعث تشدید بحران آب و ایجاد خسارت های جبران ناپذیر به جوامع می‌شود. در سال های اخیر استفاده از روش های یادگیری ماشین در ارزیابی خشکسالی مورد توجه محققین قرار گرفته است. هدف این تحقیق، ارزیابی خشکسالی در شهرهای زابل و زاهدان طی بازه زمانی (2020-1990) است که برای این منظور شاخص بارش استاندارد (SPI) در مقیاس فصلی و سالانه، تحلیل خودهمبستگی ...  بیشتر