اقلیم شناسی
1. الگوهای کم ارتفاع بریده در ایران

حسین رضایی؛ قاسم عزیزی؛ محمد مرادی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 331-348

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.298615.1150

چکیده
  کم‌فشارهای‌بریده، سیستمهای کم‌فشار‌ در سطوح میانی هستند که در نتیجه تغییرات نصف‌النهاری جریانهای رودباد ایجاد شده‌اند. هدف از این پژوهش بررسی الگو‌های مختلف کم‌فشار‌بریده در ایران است. لذا در این مطالعه، برای یک دوره 40 ساله 2015-1976 الگو‌های کم‌فشارهای‌بریده و بارش‌های مرتبط با آنها بررسی گردید. برای شناسایی کم‌فشارهای‌بریده ...  بیشتر

اقلیم شناسی
2. تحلیل جزیره گرمایی و بررسی روند غیرخطی تغییرات دمای 130 ساله مشهد

محبوبه فرزندی؛ حجت رضائی-پژند؛ بهاره میرکماندار

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 375-389

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.296910.1148

چکیده
  جزیره گرمایی شهری برآمده از افزایش درجه‌ی حرارت برخی شهرها در مقایسه با حومه شهر یا محدوده‌های روستایی نزدیکشان است. چنین پدیده‌ای از مخاطرات محیطی تلقی می‌شود و مشکلات فراوانی دارد. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی روند غیرخطی و تحلیل نقاط شکست دمای 130ساله مشهد با روش‌های وابستگی خاکستری و رگرسیون مارس وهمچنین مقایسه با ایستگاه‌های ...  بیشتر

اقلیم شناسی
3. واکاوی همدیدی-دینامیکی رخ داد چرخندی بر روی بارش‌های سنگین دوره سرد غرب ایران

رستگار محمدی؛ محمد سلیقه؛ محمد حسین ناصرزاده؛ مهری اکبری

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 224-241

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2021.272997.1123

چکیده
  سامانه‌ها چرخندی به‌طور عمده پیام‌آور شرایط ناپایدار هستند که حاصل گسترش اغتشاش‌های بارزی هستند که در جریان‌های جوی پدیدار می‌شوند. در این پژوهش از داده‌های سینوپتیکی 4 حوضه آبریز و داده‌های شبکه‌ای (ECMWF) با تفکیک زمانی 6 ساعته و تفکیک مکانی 25/0*25/0 از سال 1979 تا 2004 استفاده شد. با استفاده از روش تحلیل خوشه 3الگوی جوی روزهای بارشی و ...  بیشتر