هواشناسی ماهواره ای
تحلیل پویایی طولانی مدت دریاچه رزازه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای

آیات خلیل ذیاب الغریباوى؛ زهرا عزیزی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 67-74

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.320755.1161

چکیده
  پویایی آبهای سطحی برای درک تأثیر تغییرات جهانی و فعالیتهای انسانی بر منابع آب اهمیت زیادی دارد. سنجش از دور مزایای زیادی در نظارت بر آب سطحی ایجاد می کند. در این تحقیق ، ما روش جدیدی را برای تعیین سریع میزان حداکثر و حداقل سالانه میزان آب سطحی پیشنهاد می کنیم. حداکثر و حداقل میزان آب در سالهای 2003 تا 2021 در حوضه دریاچه رزازه کشور عراق بر ...  بیشتر

هواشناسی ماهواره ای
بگارگیری تصاویر ماهواره‌ای مادیس در منشأیابی و تعیین مسیر طوفان‌های گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

بهناز قادری؛ زهرا عزیزی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 148-160

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.291587.1144

چکیده
  اخیراً وقوع طوفان‌های گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور به وفورگزارش شده است. جمع آوری و تحلیل به هنگام اطلاعات گردوغبار در مدیریت بهینه برای مقابله و پیشگیری حائز اهمیت است. لذا در این تحقیق با هدف به روزرسانی اطلاعات و پایش و مسیر یابی گردوغبار در استان خوزستان و غرب کشور از داده‌های اقلیمی و سنجش از دوری (دو دهه اخیر) استفاده شد. استان ...  بیشتر