بررسی همدیدی توفان‌های گردوخاک مؤثر بر خلیج‌فارس (مطالعه موردی: توفان‌ گردوخاک آوریل 2013)

احد افتخاراردبیلی؛ مریم رضازاده؛ حسین ملکوتی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 42-54

چکیده
  در این مطالعه شرایط هواشناسی مؤثر، قبل و بعد از توفان گردوخاک در بیابان‌های اطراف خلیج‌فارس و نشر و انتقال آن به سمت خلیج‌فارس با روش‌های مشاهداتی و شبیه‌سازی با استفاده از مدل میان‌مقیاس WRF-CHEM و طرح‌وارۀ GOCART بررسی می‌شود. در این پژوهش، به طور خاص، توفان گردوخاک ماه آوریل سال 2013 در منطقه خلیج‌فارس مطالعه می‌شود. منشأ اصلی این ...  بیشتر