1. واکاوی آماری و طیفی سرعت باد در حاشیه هامون جازموریان در جنوب شرق ایران(مطالعه موردی: ایستگاه ایرانشهر)

حمید نظری پور؛ زرخاتون شه بخش؛ محمدرضا پودینه؛ محمود خسروی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 294-309

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2020.130882

چکیده
  در این مطالعه به بررسی روند و نوسانات حاکم بر سرعت باد ایستگاه ایرانشهر در حاشیه شرقی هامون جازموریان در جنوب شرق ایران پرداخته شده است. برای این منظور از آمار روزانه سرعت باد برای دوره 30 ساله از 1991 تا 2020 استفاده گردیده است. برای تحلیل روند از روش رگرسیون خطی ساده و برای تحلیل چرخه‌ها و جهش سرعت باد از تحلیل طیفی و آزمون همگنی نرمال ...  بیشتر

2. ارزیابی الگوریتم M5P در برآورد تبخیرتعرق پتانسیل، دمای کمینه و بیشینه (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی ساری)

سید حسن میرهاشمی؛ مهدی پناهی؛ لیلا زارعی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 287-295

چکیده
  در این پژوهش ارزیابی عملکرد مدل‌ درختی M5P در تخمین سه پارامتر تبخیرتعرق پتانسیل، دمای کمینه و بیشینه انجام شد. داده‌های مورد استفاده از اطلاعات هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ساری طی دوره 30 ساله از سال 1367 تا 1397 به صورت ماهانه مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج مدل M5P با ضریب همبستگی برابر 92/0، ریشه میانیگن خطا برابر 25/0 و متوسط مطلق ...  بیشتر