هواشناسی ماهواره ای
تحلیل پویایی طولانی مدت دریاچه رزازه بر اساس تصاویر ماهواره‌ای

آیات خلیل ذیاب الغریباوى؛ زهرا عزیزی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 67-74

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.320755.1161

چکیده
  پویایی آبهای سطحی برای درک تأثیر تغییرات جهانی و فعالیتهای انسانی بر منابع آب اهمیت زیادی دارد. سنجش از دور مزایای زیادی در نظارت بر آب سطحی ایجاد می کند. در این تحقیق ، ما روش جدیدی را برای تعیین سریع میزان حداکثر و حداقل سالانه میزان آب سطحی پیشنهاد می کنیم. حداکثر و حداقل میزان آب در سالهای 2003 تا 2021 در حوضه دریاچه رزازه کشور عراق بر ...  بیشتر