1. واکاوی الگوی بادهای غالب فصل گرم در دشت‌های ایران مرکزی

نیما فریدمجتهدی؛ سمانه نگاه؛ قاسم عزیزی؛ فرامرز خوش اخلاق

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 45-62

http://dx.doi.org/10.22034/jmas.2020.130881

چکیده
  تحلیل نقشه‌های باد 10 متری درطی دوره 30ساله در ماه‌های گرم سال بر روی دشت‌های داخلی ایران (مرکز، شرق و جنوب‌شرقی) با استفاده از داده‌های بانک داده‌ای ECMWF با تفکیک مکانی 125/0 درجه در راستای طول و عرض جغرافیایی، مبین شکل‌گیری سه الگوی مشخص باد است. این مطالعه براساس داده‌ها با تفکیک مناسب‌تر، در مجموع سه الگوی باد در این پهنه جغرافیایی ...  بیشتر