تغییر الگوی کشت برای مصرف بهینه آب حاصل از بارش شدید شبیه سازی شده با مدل RegCM4 در استان خراسان جنوبی

مطهّره زرگری؛ علیرضا انتظاری؛ عباس مفیدی؛ محمّد باعقیده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 319-334

چکیده
  مدل RegCM4، مطالعه بارش شدید به عنوان یکی از پدیده های جوی را به منظور تغییر الگوی کشت برای مصرف بهینه آب با استفاده از داده های مختلفی شامل داده های بارندگی، NCEP/NCAR، TRMM، RegCM4، آفرودیت، جو بالا و نهایتاً، داده جهاد کشاورزی فراهم می کند. در ادامه، از روش آستانه بارش استفاده شد و نمودار درصد بارش فصلی، نقشه های بارش شدید و پهنه بندی تهیه شد. ...  بیشتر