1. پس پردازش خروجی مدل WRF به روش میانگین لغزان برای دما، دمای نقطه شبنم، دمای بیشینه و دمای کمینه، در ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت

محمد مرادی؛ سامان مرتضی پور

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 202-213

چکیده
  پیش بینی دقیق کمیت های هواشناسی همیشه جزو چالش های مورد اهمیت بوده است. خروجی های خام مدل های عددی هواشناسی(DMO) همواره شامل خطاهای تصادفی و سیستماتیک هستند که باعث کاهش دقت پیش بینی ها می شود. با استفاده از روش های پس پردازش بر روی خروجی خام مدل ها می توان خطاهای سیستماتیک را کاهش داده و به بهبود دقت پیش بینی ها دست یافت. این موضوع ثابت ...  بیشتر

2. پس ‌پردازش خروجی مدل WRF به روش میانگین لغزان برای دما، دمای نقطه شبنم، دمای بیشینه و دمای کمینه، در ایستگاه هواشناسی فرودگاه رشت
دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 190-201

چکیده
       پیش­بینی دقیق کمیت­های هواشناسی همیشه جزو چالش­های مورد اهمیت بوده است. خروجی­های خام مدل­های عددی هواشناسی(DMO) همواره شامل خطاهای تصادفی و سیستماتیک هستند که باعث کاهش دقت پیش­بینی­ها می­شود. با استفاده از روش­های پس­پردازش بر روی خروجی خام مدل­ها می­توان خطاهای سیستماتیک را کاهش داده و به بهبود ...  بیشتر