1. واسنجی پیش‌بینی احتمالاتی بارش برونداد سامانه همادی به روش میانگین‌گیری بایزی بر روی ایران

مائده فتحی؛ مجید ازادی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسین مشکوتی

دوره 1، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 114-129

چکیده
  در این پژوهش، نتایج حاصل از توسعه یک سامانه همادی برای تولید پیش­بینی احتمالاتی با استفاده از مدل WRF جهت پیش­بینی بارش روی ایران ارائه می­شود. سامانه همادی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد، از اجرای مدل WRF با هشت پیکر بندی فیزیکی متفاوت تشکیل شده است. برای شرایط مرزی و اولیه مدل­ها از داده­های جهانی GFS با تفکیک افقی ...  بیشتر