اقلیم شناسی
مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران

داریوش سپاده؛ برومند صلاحی؛ بهلول علیجانی؛ بتول زینالی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 178-192

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.342496.1174

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر رودباد قطبی بر بارش‌های روزانه ایستگاه‌های همدید ایران در فصل سرد (پاییز و زمستان) طی دوره 30 ساله (1988-2017) مطالعه شده است. بر اساس آستانه بارش بیش از 30 میلی‌متر به‌عنوان بارش شدید و بر پایه صدک 95 ام، تعداد 972 روز به‌عنوان روزهای رخداد بارش سنگین در 31 ایستگاه همدید ایران شناسایی و خوشه‌بندی شدند و روزهای نماینده‌ی ...  بیشتر

پیش بینی تغییرات بارش در غرب کشور با استفاده از مدل‌ ریزمقیاس گردانی SDSM و سناریوهای واداشت تابشی

محمد لطفی؛ غلامعلی کمالی؛ امیرحسین مشکوتی؛ وحید ورشاویان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 33-44

https://doi.org/10.22034/jmas.2020.130880

چکیده
  پیش بینی تغییرات بارش جهت اطلاع از میزان تغییرات آن در آینده و در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت تعدیل اثرات سوء ناشی از تغییرات اقلیمی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این پژوهش به پیش‌بینی تغییرات بارش در غرب کشور پرداخته شد. بدین منظور از داده‌های مدل CanESM2 تحت سه سناریوی RCP2.6 ، RCP4.5 و RCP8.5 با کاربست مدل ریزمقیاس گردانی SDSM بهره گرفته ...  بیشتر

ارزیابی میزان حساسیت و عدم قطعیت طرحواره‌های مختلف در مدل اقلیمی منطقه‌ای RegCM4.5 برای شبیه‌سازی دما و بارش منطقه شمال و غرب ایران

فاطمه خیاطیان یزدی؛ غلامعلی کمالی؛ سید مجید میررکنی؛ محمد حسین معماریان

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 296-318

چکیده
  هدف مطالعه حاضر ارزیابی عملکرد مدل اقلیمی منطقه‌ای (RegCM4.5) با شش پارامترسازی مختلف جهت شبیه‌سازی دمای هوای نزدیک سطح زمین و بارش در منطقه شمال و غرب ایران در دوره آماری 2015-1986 در مقطع زمانی فصلی انجام شد. در این بررسی از داده‌های بازتحلیل NNRP2 به عنوان شرایط اولیه و مرزی مدل اقلیمی RegCM4.5 و همچنین شش طرحواره پارامتر‌سازی مختلف برای شبیه‌سازی ...  بیشتر

تحلیل مکانی احتمال رخداد بارش در ایران در فازهای مختلف سیگنال اقلیمی مادن-جولیان

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو؛ پرویز ایران نژاد

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 192-201

چکیده
  سیگنال بزرگ‌مقیاس مادن-جولیان (MJO) یکی از عوامل تأثیرگذار بر رخداد بارش در نواحی حارهّ‌ای و حتّی برون حارهّ‌ای است. تأثیر این سیگنال بر خصوصیات بارش عموماً در نواحی جنوبی ایران بررسی شده ‌است. هدف این پژوهش، بررسی توزیع مکانی احتمال رخداد بارش‌ در ایران بر اساس فازهای مختلف MJO است. داده‌های مورد استفاده متشکل از شاخص روزانه‌ MJO و ...  بیشتر

مطالعه بی‌هنجاری الگوهای فشار و بارش پائیزه ایران در حالت‌های مختلف تغییر فاز انسو با شدت‌های مختلف

فرانک بهرامی؛ عباس رنجبر؛ امیرحسین مشکوتی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 214-228

چکیده
  به منظور تعیین اثر دوره‌های تغییر فاز انسو بر روی الگوهای گردش جوی و بی‌هنجاری بارش پائیزه ایران، دوره‌های تغییر فاز انسو (از حالت النینو به لانینا-تغییر فاز از نوع 1 و از حالت لانینا به النینو-تغییر فاز از نوع 2) بر اساس شاخص نینوی اقیانوسی طی بازه زمانی 2018-1950 تعیین گردید. هر نوع تغییر فاز به چهار مورد مجزا تقسیم بندی گردیدند. مقادیر ...  بیشتر

مطالعه تغییر اقلیم در استان گیلان و بررسی آن با نمایه‌های اقلیمی فرین در فراسنج بارش و تعدادی دیگر از فراسنج‌ها

سامان مرتضی پور؛ ابراهیم اسعدی اسکویی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 229-245

چکیده
  در این مطالعه با استفاده از داده‌های هواشناسی 30 ساله فراسنج‌های پنج ایستگاه در استان گیلان و محاسبه تبخیر و تعرق پتانسیل، تغییرات اقلیمی در منطقه برای تعدادی از فراسنج‌ها از جمله بارش در منطقه و همچنین نمایه‌های اقلیمی فرین بارشی مورد بررسی قرار گرفت. در تحلیل نتایج، سطوح معنی‌داری 1/0، 1، 5 و 10 درصد در نظر گرفته شد. آشکارسازی روند ...  بیشتر

ارزیابی و پهنه‌بندی داده‌های بارش ماهواره‌ای GPM و TRMM 3B42 V7 در شمال شرق ایران

زهرا شیرمحمدی علی اکبرخانی؛ سید فرهاد صابر علی؛ حسین نستری نصرآبادی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 179-191

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه ارزیابی داده‌های بارش از محصولات اندازه‌گیری بارش جهانی (GPM) و مأموریت اندازه‌گیری باران گرمسیری (TRMM-3B42 V7) با داده‌های باران‌سنجی و مقایسه دو مدل کاربردی در ارزیابی مکانی این داده‌ها به‌منظور پهنه‌بندی بارش در آب‌وهوای نیمه‌خشک استان خراسان رضوی است. داده‌های بارش اندازه‌گیری شده از 13 ایستگاه سینوپتیک در ...  بیشتر

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای بارش و دما براساس سناریوهای واداشت تابشی RCP (مطالعه موردی: شرق استان مازندران)

سید مهدی مرتضوی فر؛ محمد حسین مبین؛ محمد حسین مختاری؛ محمد اکرامی؛ الهام رفیعی ساردویی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 351-364

چکیده
  اقلیم یک عامل مهم زیست محیطی است که تغییرات آن مهمترین تهدید برای توسعه پایدار است. تغییرات اقلیمی که عمدتا ناشی از فعالیت های انسانی است، در دهه های اخیر منجر به تغییر در بخش های مختلف اکوسیستم شده است. مدل‌های گردش کلی، توسط آژانس‌های اقلیمی به‌منظور پیش‌بینی تغییرات اقلیمی آینده، به‌کار گرفته می‌شوند. در این پژوهش، مدل ریزمقیاس ...  بیشتر