اقلیم شناسی
مطالعه اثر رودباد قطبی بر بارش های فصل سرد ایران

داریوش سپاده؛ برومند صلاحی؛ بهلول علیجانی؛ بتول زینالی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 178-192

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.342496.1174

چکیده
  در این پژوهش، تأثیر رودباد قطبی بر بارش‌های روزانه ایستگاه‌های همدید ایران در فصل سرد (پاییز و زمستان) طی دوره 30 ساله (1988-2017) مطالعه شده است. بر اساس آستانه بارش بیش از 30 میلی‌متر به‌عنوان بارش شدید و بر پایه صدک 95 ام، تعداد 972 روز به‌عنوان روزهای رخداد بارش سنگین در 31 ایستگاه همدید ایران شناسایی و خوشه‌بندی شدند و روزهای نماینده‌ی ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
بررسی نقش برهمکنش الگوهای گردشی حاره - برون حاره بر بارش های فرین فراگیر ایران

هلاله فهیمی؛ عبدالله فرجی؛ بهلول علیجانی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 210-223

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.351903.1180

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش برهمکنش الگوهای گردشی حاره- برون حاره بر بارش‌های فرین- فراگیر ایران انجام گرفت. به این منظور 9 روز با بارش فرین- فراگیر ایران با معیار شاخص صدکی 95 و رخداد آن‌ها در 20 درصد ایستگاه‌ها و بیشتر طی دوره آماری 31 سال (1989-2019) بررسی شد. داده‌های جو بالای 9 روز انتخابی استخراج و بر اساس آن‌ها نقشه‌های سنوپتیکی ترسیم ...  بیشتر

هواشناسی همدیدی
بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری-وردسپهری تاوه قطبی در رخداد بارش های سنگین و فراگیر ایران

حسن حاجی محمدی

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 147-160

https://doi.org/10.22034/jmas.2022.342246.1173

چکیده
  طی دهه‌های اخیر تئوری‌های جدیدی در پی شناسایی برهمکنش بین جریانات پوشن سپهری و وردسپهری مطرح شد. در همین راستا سعی شد تا به بررسی نقش واداشت های پوشن سپهری و وردسپهری تاوه قطبی در ارتباط با بارش‌های سنگین و فراگیر ایران پرداخته شود. بدین منظور از داده‌های شبکه‌بندی شده GPM برای الگوی فضایی بارش و داده‌های مرکز ملی پیش‌بینی محیطی/علوم ...  بیشتر

اقلیم شناسی
الگوهای کم ارتفاع بریده در ایران

حسین رضایی؛ قاسم عزیزی؛ محمد مرادی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 331-348

https://doi.org/10.22034/jmas.2021.298615.1150

چکیده
  کم‌فشارهای‌بریده، سیستمهای کم‌فشار‌ در سطوح میانی هستند که در نتیجه تغییرات نصف‌النهاری جریانهای رودباد ایجاد شده‌اند. هدف از این پژوهش بررسی الگو‌های مختلف کم‌فشار‌بریده در ایران است. لذا در این مطالعه، برای یک دوره 40 ساله 2015-1976 الگو‌های کم‌فشارهای‌بریده و بارش‌های مرتبط با آنها بررسی گردید. برای شناسایی کم‌فشارهای‌بریده ...  بیشتر

امکان‌سنجی استفاده از انرژی خورشیدی در ایران با تاکید بر دشت‌های آن

سهیلا جوانمرد؛ الهام یاراحمدی؛ لیلی خزانه داری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 335-354

چکیده
  انرژی خورشیدی یکی از منابع رایگان در دسترس و بدون آلودگی است که در شرایط اقلیمی کنونی می‌توان از آن به عنوان جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی استفاده کرد. هدف از انجام این پژوهش، برآورد مکانی و زمانی انرژی خورشیدی با تاکید بر دشت‌ها در پهنه ایران زمین است. بدین منظور میزان ابرناکی و ساعات آفتابی طی دوره 30، 20 و 10 ساله به ترتیب برای 51، 146 ...  بیشتر

تحلیل مکانی احتمال رخداد بارش در ایران در فازهای مختلف سیگنال اقلیمی مادن-جولیان

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو؛ پرویز ایران نژاد

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 192-201

چکیده
  سیگنال بزرگ‌مقیاس مادن-جولیان (MJO) یکی از عوامل تأثیرگذار بر رخداد بارش در نواحی حارهّ‌ای و حتّی برون حارهّ‌ای است. تأثیر این سیگنال بر خصوصیات بارش عموماً در نواحی جنوبی ایران بررسی شده ‌است. هدف این پژوهش، بررسی توزیع مکانی احتمال رخداد بارش‌ در ایران بر اساس فازهای مختلف MJO است. داده‌های مورد استفاده متشکل از شاخص روزانه‌ MJO و ...  بیشتر

مطالعه بی‌هنجاری الگوهای فشار و بارش پائیزه ایران در حالت‌های مختلف تغییر فاز انسو با شدت‌های مختلف

فرانک بهرامی؛ عباس رنجبر؛ امیرحسین مشکوتی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 214-228

چکیده
  به منظور تعیین اثر دوره‌های تغییر فاز انسو بر روی الگوهای گردش جوی و بی‌هنجاری بارش پائیزه ایران، دوره‌های تغییر فاز انسو (از حالت النینو به لانینا-تغییر فاز از نوع 1 و از حالت لانینا به النینو-تغییر فاز از نوع 2) بر اساس شاخص نینوی اقیانوسی طی بازه زمانی 2018-1950 تعیین گردید. هر نوع تغییر فاز به چهار مورد مجزا تقسیم بندی گردیدند. مقادیر ...  بیشتر