شبیه‌سازی اثر تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه تراز- هرکش، استان خوزستان، با استفاده از مجموعه داده NEX-GDDP و مدل بارش- رواناب IHACRES

نجات زیدعلی نژاد؛ حمیدرضا ناصری؛ علیرضا شکیبا؛ فرشاد علیجانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 162-178

چکیده
  یادگیری و اعمال روش‌های ریزمقیاس‌نمایی در مطالعات اقلیمی، در کنار به روزرسانی مداوم و فرمت خروجی نامناسب بیشتر روش‌ها و عدم دسترسی به داده‌های برخی ایستگاه‌های مشاهده‌ای وقت‌گیر و طاقت‌فرسا است. با این وجود ناسا با ارائه مجموعه داده جدید ریزمقیاس‌شده NEX-GDDP تحت سناریوهای مسیر غلظت معرف، با دو سناریوی RCP4.5 و RCP8.5، و وضوح مکانی 625 ...  بیشتر

تحلیل همدیدی نقش پرفشار عربستان در امواج گرم استان خوزستان

اشرف برون؛ منیژه ظهوریان پردل؛ حسن لشکری؛ علیرضا شکیبا؛ زینب محمدی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 55-67

چکیده
  فراوانی و دوام امواج گرمایی دراستان خوزستان دریک دهه اخیر به یک مخاطره اقلیمی تبدیل شده است.لذا هدف این تحقیق شناسایی ومعرفی الگوی همدیدی منجر به ایجادامواج گرمایی خوزستان می باشد.برای این منظورداده های دمای روزانه ازمرکزخدمات ماشینی سازمان هواشناسی کشوردریافت گردید.بر اساس معیارهای انتخابی (بیشینه طول دوره آماری، همزمانی طول ...  بیشتر

اثرات اقلیم وآلودگی های محیطی برشبکه های برق دراستان خوزستان

مرضیه شاهسوندی؛ جعفر مرشدی؛ علیرضا شکیبا؛ منیژه ظهوریان پردل

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 305-317

چکیده
  چکیده اگرچه بروزپدپده گردوغباروریزگردها، سابقه دیرینه‌ای دراستان خوزستان دارد ولی دردهه ی اخیر، یکی از مناطق قابل تامل ازاین نظر به ویژه درفصول بهارو تابستان می باشدکه پیامدهای منفی ناگواری به دنبال داشته که از بین آنها می توان به اختلال درسیستم های برق رسانی،کوتاهی عمرتجهیزات توزیع، خوردگی، آتش سوزی، شکسته شدن مقره ها وزیان ...  بیشتر